EFSA Katedre

Katedra za finansije

Osnovne naučne discipline Katedre za finsnsije su: Poslovne finansije, Finansijski menadžment, Monetarne i javne finansije, Osiguranje, Bankarstvo, Instrumenti i institucije tržišta kapitala itd. Oblast finansija se izučava kroz ukupno 75 različitih predmeta od čega većinu predstavljaju izborni predmeti na različitim stručnim smjerovima sva tri ciklusa studija, dok jedan dio predmeta predstavljaju osnovne koje izučavaju svi studenti fakulteta. Osnovni cilj predmeta sa ove katedre jeste da se studentima sva tri ciklusa studija daju osnovna i napredna znanja o korištenju finansijskih disciplina za analize i donošenje različitih odluka kako u preduzećima, tako i u državnim institucijama, stručnim tijelima i lokalnim zajednicama. Kako ovu oblast karakterizira velika dinamičnost i kontinuirani razvoj, Katedra za finansije ima stalnu zadaću osavremenjavanja postojećeg znanja kao i proširenje na nove discipline iz ove oblasti.

Članovi katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Džafer Alibegović, rukovodilac 
Prof. dr. Jasmina Selimović, zamjenik rukovodioca
Mr. Nejra Hadžiahmetović, sekretar

Redovni profesori:

Prof. dr. Adnan Rovčanin
Oblasti istraživanja: Finansijski menadžment, Poslovne finansije, Finansijski inženjering, Portfolio menadžment, Analiza investicija, Upravljanje finansijskim rizicima, Bankarski menadžment, Investiciono bankarstvo.
E-mail: adnan.rovcanin@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 949

Prof. dr. Dženan Đonlagić
Oblasti istraživanja: Monetarne finansije, Javne finansije, Monetarna i fiskalna politika Evropske unije, Ekonomika monetarnih integracija, Centralno bankarstvo 
E-mail: dzenan.djonlagic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 900

Prof. dr. Muharem Karamujić
E-mail: muharem.karamujic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 911

Prof. dr. Sead Kreso 
E-mail: sead.kreso@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 918

Prof. dr. Željko Šain
Oblasti istraživanja: Osiguranje, Kvantitativna ekonomija, Finasije
E-mail: zeljko.sain@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 900

Vanredni profesori:

Prof. dr. Azra Zaimović
Oblasti istraživanje: Finansijski menadžment, Portfolio menadžment, Investicije, Riziko menadžment 
E-mail: azra.zaimovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 787

Prof. dr. Džafer Alibegović
Oblasti istraživanja: Finansijski Menadžment, Međunarodni finansijski menadžment, Finansijska tržišta, institucije i instrumenti.
E-mail: dzafer.alibegovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 761

Prof. dr. Jasmina Selimović
Oblasti istraživanja: Osiguranje, Aktuarstvo, Finansije, Finansijska matematika, Aktuarska matematika, Upravljanje rizikom, Kvantitativna ekonomija. 
E-mail: jasmina.selimovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 906

Prof. dr. Kemal Kozarić
E-mail: kemal.kozaric@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 941

Docenti:

Doc. dr. Adem Abdić
Oblasti istraživanja: Finansijski menadžment, Poslovne finansije, Upravljanje finansijskim rizicima, Portfolio menadžment, Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu.
E-mail: adem.abdic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 944

Doc. dr. Lejla Lazović-Pita
Oblasti istraživanja: Fiskalna politika, Javne finansije, Monetarne finansije i Poreski sistemi i politika
E-mail: lejla.lazovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 564 362

Doc. dr. Mirza Kršo
Oblasti istraživanja: Monetarne i javne finansije, Monetarne integracije.
E-mail:mirza.krso@efsa.unsa.ba
Telefon:+ 387 33 253 778

Doc. dr. Selena Begović
Oblasti istraživanja: Monetarna ekonomija, Međunarodne finansije, Makroekonomija.
E-mail: selena.begovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 941

Viši asistenti: 

Ass. Tea Mioković, MA
E-mail: tea.mioković@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 781