Referentni dokumenti

Pojmovi i skraćenice

UNSA - Univerzitet u Sarajevu
EFSA - Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
ECTS - Katalog predmeta sa kreditima
NNV - Nastavno-naučno vijeće 
CK - Centralna komisija
DL - Distance Learning