Uslovi upisa

I ciklus

Pored uslova koji su definirani konkursom, za upis u prvu godinu dodiplomskog studija potrebno je imati diplomu o završenom četverogodišnjem srednjem obrazovanju.

II ciklus

Za upis u prvu godinu II ciklusa studija potrebno je imati završen I ciklus studija. Upis na II ciklus studija u trajanju od dvije godine je omogućen onim kandidatima sa završenim trogodišnjim dodiplomskim studijem (180 ECTS bodova) i četverogodišnjim dodiplomskim studijem (240 ECTS bodova). Ukoliko je I ciklus studija završen na nekom drugom Fakultetu, upis u II ciklus je moguć uz polaganje razlike 3 predmeta, a to su: Matematika za ekonomiste, Statistika u ekonomiji i menadžmentu i Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu.

III ciklus

Za upis na III ciklus studija preduslov je završen II ciklus studija (300 ECTS bodova).