Šta upisati?

I ciklus

I (prvi) ciklus studija koncipiran je u tri paralelna programa, u trajanju od 3 godine:

 • Akademski program, sa odsjecima: Ekonomija i Menadžment, odsjek Menadžment na engleksom jeziku
 • Praksi orijentiran program: Visoka poslovna škola
 • Međunarodni studij u saradnji sa Griffith College Dublin (dalje GCD): Sarajevo Business School

1. Akademski program Ekonomija i Menadžment

Trogodišnji (”akademski”) program ima dva odsjeka: Ekonomija (Economics) i Menadžment (Management, Business Administration). Studij traje šest semestara sa ukupno 180 ECTS poena (kredita – ECTS credits), uključujući stručnu praksu i diplomski rad.

Ekonomija (Economics)

Studij Ekonomije ima za cilj da obrazuje stručnjake za različite aspekte bavljenja ekonomskom naukom u područjima koja izlaze iz domena klasičnih poslovnih funkcija, odnosno preduzeća kao poslovnog sistema.

Studij završava diplomskim radom, a u zavisnosti od zakonskog rješenja, odnosno rješenja na nivou Univerziteta u Sarajevu, koristit će se zvanje BA (Bachelor of Arts). Nakon završenog studija student se može odmah upisati na magistarski studij.

Menadžment (Management)

Ovaj program namijenjen je onima koji žele kombinirati analitička znanja ekonomije i biznisa sa praktičnim znanjima i vještinama menadžmenta. Polaznici ovog studija treba da budu ne samo budući menadžeri već i tzv. poslovni analitičari sa odličnim poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa.

Studij završava diplomskim radom, a u zavisnosti od zakonskog rješenja, odnosno rješenja na nivou Univerziteta u Sarajevu, koristit će se zvanje BA (Bachelor of Arts). Nakon završenog studija student se može odmah upisati na magistarski studij.

2. Visoka poslovna škola 

Ovaj studij ima za cilj da profilira buduće ekonomiste koji će raditi u tipičnim poslovnim funkcijama savremenog poslovanja. Za razliku od studija Menadžmenta, ovaj studij ima za cilj da studentima pruži osnovna menadžerska znanja u obavljanju klasičnih poslovnih funkcija.

Nakon ovog studija student može upisati magistarski studij iz Menadžmenta uz uslov da ima 2 godine radnog iskustva (prije ili poslije studija) u struci i da prije upisa položi razliku iz predmeta: Matematika za ekonomiste, Statistika u ekonomiji i menadžmentu i Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu.

II ciklus

U novoj koncepciji studija, drugi (II) ciklus na EFSA je organiziran prema uzoru na vodeće svjetske fakultete ekonomije i menadžmenta, sa atraktivnim ponuđenim smjerovima. Višedimenzionalni pristup omogućava Ekonomskom fakultetu u Sarajevu da ponudi više različitih oblika drugog ciklusa visokog obrazovanja, kao što su:

 • Master studij: odsjek Ekonomija i odsjek Menadžment, odsjek Menadžment na engleskom jeziku
 • Adizes School of Management
 • Islmamic banking
 • Zajednički master sudiji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
 • Zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani
 • Zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
 • Zajednički master studij sa Filozofskim fakultetom Svučilišta u Mostaru

Svi navedeni programi se neće uvijek organizirati, već prema potrebama/zahtjevima tržišta.

III ciklus 

Doktorski studij (Bologna-koncept „3+2+3“) - Tempus project with University of Vienna and University of Ljubljana, 2008

Značaj doktorskog programa u okviru Bolonjskog koncepta studija prvi put je definiran u okviru tzv. “2003-Berlin Communiqué-a”. Kasnije je potvrdjen i u tzv. “Bergen Communiqué”-u iz maja 2005. godine kada je definitivno trasiran put za razvoj doktorskih programa u okviru EU sistema visokog obrazovanja (EHEA).   U skoro svim EUA dokumentima, doktorski studij je definiran kao jedan od prioriteta za EU univerzitete

Potreba za jednim kvalitativno novim i dobro struktuiranim doktorskim programom i transparentnim sistemom praćenja rada studenata definirana je kao jedan od glavnih ciljeva daljeg razvoja i integracije EU sistema visokog obrazovanja (EHEA - European Higher Education Area)  i EU istraživačkog područja (ERA - European Research Area). Takav program je zamišljen da bude prva faza u karijeri mladih naučnih radnika.

Prednosti i novo-dodane vrijednosti doktorskih studija, kako su definirani u EHEA/EUA dokumentima, ogledaju se u:

 • Zajedničkom definiranju jasne misije i vizije u profiliranju doktorskih kandidata u istraživače;
 • Osiguranju  istraživačkog okruženja i promoviranju saradnje u više različitih disciplina;
 • Osiguranju jasne upravljačke strukture za doktorske programe, statusa kandidata i supervizora, kao i jasnog profila doktorskih kandidata;
 • Redefiniranje uloge supervizora (mentora);
 • Organizaciji transparentnog procesa prijema kandidata;
 • Osiguranju različitih oblika nastave (obavezni i izborni predmeti) ;
 • Osiguranju širih mogućnosti u pogledu razvoja karijere studenata
 • Garantiranju implementiranja i praćenja sistema kvaliteta;
 • Širenju mogućnosti u pogledu mobilnosti studenata, međunarodne saradnje;

Trajanje doktorskih programa u okviru Bologna-koncepta studija varira u zavisnosti od načina izvodjenja nastave koji se koristi. Obično je to 3-4 godine za full-time doktorske programe, dok part-time programi mogu trajati duže.

U okviru novog ECTS-baziranog koncepta studija  koji je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu usvojen 2005. godine, u okviru realizacije Tempus projekta sa univerzitetima iz Beča i Ljubljane,  predvidjena su dva doktorska programa:  

 • PhD - Doctor of Philosophy Program (Economics, Management/Business)  – akademski i istraživački orijentiran studij u trajanju od 3 godine, sa 180 ECTS.
 • DBA – Doctor in Business Administration  (Executive Doctorate ili “profesionalni doktorat”) - praksi orijentiran doktorski program, part-time, takodjer u trajanju od 3 godine i 180 ECTS kreditnih poena.

U nastavku su dati linkovi na dokumente relevantne za doktorski studij: