MANIKS

IX Interkatedarski skup katedri za menadžment, organizaciju i preduzetništvo Jugoistočne Europe na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu otvorio je keynote govornik profesor emeritus Hasan Muratović, nekadašnji rektor Univerziteta u Sarajevu i dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, izlaganjem o temi „Teorije menadžmenta: tradicionalna i savremena razmatranja“. Glavni panel pod nazivom „Četvrta industrijska revolucija i menadžment: Menadžment 3.0 – nova paradigma“ vodio je, također, dugogodišnji profesor menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu dr. Aziz Šunje.

U izlaganju o tradicionalnim i savremenim teorijama menadžmenta, profesor Muratović je istakao da su razvoj i promjene u društvu, ekonomiji i tehnologiji ključni uzroci i potrebe za promjene uloga menadžera i teorije menadžmenta.  „Uloga menadžera i teorije menadžmenta, od vremena prvih teorija naučnog menadžmenta do danas, su u stalnim procesima promjena. Razvoj i promjene u društvu, ekonomiji i tehnologiji ključni su uzroci i potrebe za promjene uloga menadžera i teorije menadžmenta“, riječi su profesora Hasana Muratovića. U svom izlaganju dr. Muratović je govorio o ključnim funkcijama 21-og stoljeća koje utiču pozitivno i negativno na uloge menadžera, te je istakao dvije ključne sposobosti  suvremenih menadžera za obavljanje četiri ključne funkcije menadžmenta: sposobnost za partnerstvo sa IT profesionalcima kao i sposobnost vođenja i učestvovanje u IT projektima. „Osnovni koncept suvremene organizacije su: povećanje razmjene informacija i znanja, suprotstavljanje specijalizaciji kao i ovisnosti eksperata od hijerarhije“, Hasan Muratović.

Svoje izlaganje profesor Muratović je završio promišljanjima o ključnim pitanjima struke: Šta trebamo učiti studente i privrednike? Kakav sadržaj trebaju imati udbženici menadžmenta? Kakve uloge dati najsposobnijim da bi ih regrutirali i zadržali? Kako osigurati stalnu transformaciju procesa, alata i organizacije na operativnom nivou koji je sve više i strateški?

Cilj panela „Četvrta industrijska revolucija i menadžment: Menadžment 3.0 - nova pardigma“ je sagledati na koji način će četvrta industrijska revolucija utemljena na vještačkoj inteligenciji i biotehnologiji utjecati na način vođenja biznisa. Prof. dr. Aziz Šunje je istakao: „Nema dvojbe da će se biznisi u vremenima koja dolaze voditi na paradigmatično drugačiji način. Naša namjera je da pokušamo sagledati kako će se voditi biznisi u vremenima koja su pred nama. Isto tako, nema dvojbe da će četvrta industrijska revolucija značajno promjeniti način obrazovanja ljudi koji se žele educirati da vode biznise, kako u pogledu strukture nastavnih planova i programa tako i u pogledu načina izvođenja nastave.“

Drugi dio MANIKS-a 2019 je organizovan u tri paralelne sesije: „Ohrabrivanje ljudi u novom dobu“, „Razvoj u strategiji i organizaciji“, „Korporativno preduzetništvo (unutarnje preduzetništvo): Paradigma razvoja organizacije u 21. stoljeću“  Prva sesija „Ohrabrivanje ljudi u novom dobu“ bila je posvećena mikro aspektima menadžmenta, koji je fokusiran na ljudske potencijale. Na ovoj sesiji je bilo riječi o uticaju tehnološke revolucije na dizajniranje radnih mjesta i promjeni pristupa motivaciji u okviru organizacije kroz obradu pitanja balansiranja privatnog i profesionalnog života, demografskih promjena, novih paradigmi u lideršipu, organizacijskih klima i i kultura, povjerenja, talent menadžmenta. Sesija „Razvoj u strategiji i organizaciji“ tretirala je pitanja strateškog opredjeljenja, društvene odgovornosti kompanija, globalnih konkurentnosti i organizacijskog dizajna u vrijeme tehnoloških promjena.

Sesija „Korporativno preduzetništvo (unutarnje preduzetništvo):Paradigma razvoja organizacije u 21. stoljeću“ predstavila je područje preduzetništva kroz uvijek aktuelna pitanja o ženama i mladima u preduzetništvu, porodičnom, akademskom, strateškom i preduzetništvu javnog sektora, itd.

Domaći doajeni menadžmenta – prof. dr. Zijada Rahimić, prof. dr. Senad Softić (aktuelni Guverner Centralne Banke BiH) i prof. dr. Elvir Čizmić – moderirali su navedene sesije, a učesnici su bili Viceguvernerka Centralne Banke BiH Ernandina Bajrović, prof. dr. Srećko Goića, redovni profesor sa Ekonomskog fakulteta iz Splita, direktor i vlasnik kompanije Širbegović Inžinjering Faruk Širbegović,  direktor Hastor fondacije i član Uprave Prevent grupacije Seid Fijuljanin, prof. dr. Zijada Rahimić, doc. dr. Dženan Kulović, direktor kompanije PING d.o.o. dr. sc. Muamer Bezdrob, predstavnik Everestconsulting d.o.o. Edib Ahmetspahić

Specijalnom sesijom „Uspješne regionalne poslovne priče“ moderirala je doc. dr. Jasna Kovačević, a učesnici su bili šef istraživanja i savjetovanja i glavni ekonomist Raiffeisen Bank BiH Ivona Zametica, direktor i vlasnik kompanije Širbegović Inženjering Faruk Širbegović i redovni profesor na Katedri za menadžment i organizaciju prof. dr. Elvir Čizmić. Tokom panela bilo je riječi o faktorima uspješnosti u regionalnom kontekstu kao i savremenim izazovima od kojih su posebno istaknuti društvena odgovornost kompanija, prilagođavanje promjenama koje nameće četvrta tehnološka revolucija.

MANIKS 2019 završava u subotu 21.9.2019. zaključnom radionicom pod nazivom „Efekti proteklih skupova i konferencija – poticaji za buduću saradnju“, - moderator doc. dr. Amra Kožo, te najavom domaćina 10. interkatedarskog skupa Katedri za menadžment i organizaciju u 2020. godini.

Posebno se zahvaljujemo sponzorima koji su odlučili podržati i ispratiti ovako značajan projekat. Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina kao dijamantni sponzor, ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING d.o.o za inženjering, projektivanje i izvođenje građevenskih radova kao platium  sponzor, HIFA - OIL TEŠANJ zlatni sponzor i  MS&WOOD srebreni sponzor. Prijatelji projekta su: VISIT SARAJEVO TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO i Gradska vijećnica Sarajevo. Medijski pokrovitelji IX. interkatedarskog skupa su : Radio Sarajevo i  Business –Magazine.