Katedre

KATEDRA ZA EKONOMSKU TEORIJU I POLITIKU

Katedra za ekonomsku teoriju i politiku (KETP) ima za cilj obrazovanje ekonomista i provođenje naučnih istraživanja iz oblasti ekonomije, međunarodne ekonomije i razvoja. Predmeti KETP izučavaju se kao zajednički, smjerski ili izborni na sva tri ciklusa studija. KETP je nosilac smjera Ekonomija evropskih integracija na prvom ciklusu studija i smjera Globalna ekonomija i evropske integracije na drugom ciklusu studija. Nastavni sadržaji katedarskih predmeta i smjerova, te način izvođenja nastave, provjere znanja i ocjenjivanja usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije od školske 2005/2006. godine.
 

Smjerovi I ciklusa studija

Ekonomija evropskih integracija (Odsjek Ekonomija)

Smjer ima za cilj da upozna studente sa teorijskim i praktičnim aspektima jedne od najaktuelnijih pojava u globalnoj ekonomiji - procesa ekonomskog integrisanja u evropskim okvirima. Koncipiran je na način koji omogućava dublji uvid u funkcionisanje Evropske unije, poslovanje unutar Unije i sa Unijom, te razumijevanje onoga što Bosnu i Hercegovinu očekuje sa pridruživanjem ovoj integraciji.

Smjerovi II ciklusa studija

Globalna ekonomija i Evropske integracije

Cilj ovog smjera je da unaprijedi ranije stečena znanja studenata iz oblasti globalne ekonomije, omogući dublje razumijevanje različitih aspekata evropskih integracija i pripremi studente za samostalna ekonomska istraživanja. U fokusu smjera je izučavanje izabranih tema iz oblasti poput napredne međunarodne ekonomije, svjetskog finansijskog sistema, zatim institucionalne ekonomije, EU ekonomske diplomatije, međunarodne konkurentnosti, regionalnog razvoja i ekonomije okoliša.

 

Članovi katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Adnan Efendić, rukovodilac  
Prof. dr. Hatidža Jahić, zamjenik rukovodioca
Ass. Lamija Biber, MA, sekretar

Redovni profesori:

Prof. dr. Snježana Brkić 
Oblasti istraživanja: Međunarodna ekonomija, Međunarodne finansije, Međunarodna trgovina, Ekonomska integracija, Svjetska trgovinska organizacija.
E-mail: snjezana.brkic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 935

Prof. dr. Fikret Čaušević
Oblasti istraživanja: Međunarodne finansije, finansijska tržišta i institucije, Makroekonomija, Mikroekonomija, Monetarna politika, Fiskalna politika, Historija ekonomske misli, Tržište rada, Međunarodna ekonomija.
E-mail: fikret.causevic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 906

Prof. dr. Adnan Efendić
Oblasti istraživanja: Makroekonomija, Institucionalna ekonomija, Primijenjena ekonomija.
E-mail: adnan.efendic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 965

Prof. dr. Muamer Halilbašić
Oblasti istraživanja: Međunarodna konkurentnost, Finansijska tržišta i institucije, Statistika.
E-mail: muamer.halilbasic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 960

Prof. dr. Eldin Mehić
Oblasti istraživanja: Tehnološki razvoj, Međunarodna ekonomija.
E-mail: eldin.mehic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 915

Prof. dr. Jasmina Osmanković
Oblasti istraživanja: Međunarodna ekonomija i razvoj, Ekonomski razvoj, Međunarodna ekonomija, Turizam, Lokalni, urbani i regionalni razvoj.
E-mail: jasmina.osmankovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 919

Prof. dr. Sabina Silajdžić
Oblasti istraživanja: Primijenjena ekonomija, Inovacije.
E-mail: sabina.silajdzic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 926 

Vanredni profesori:

Prof. dr. Hatidža Jahić
Oblasti istraživanja: Ekonomija razvoja, Međunarodna ekonomija.
E-mail: hatidza.jahic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 785

Docent:

Doc. dr. Adnan Muminović
Oblasti istraživanja: Makroekonomija, Evropske integracije.
E-mail: adnan.muminovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 900

Asistent:

Ass. Lamija Biber, MA
E-mail: lamija.biber@efsa.unsa.ba

 

KATEDRA ZA FINANSIJE

Osnovne naučne discipline Katedre za finsnsije su: Poslovne finansije, Finansijski menadžment, Monetarne i javne finansije, Osiguranje, Bankarstvo, Instrumenti i institucije tržišta kapitala itd. Oblast finansija se izučava kroz ukupno 75 različitih predmeta od čega većinu predstavljaju izborni predmeti na različitim stručnim smjerovima sva tri ciklusa studija, dok jedan dio predmeta predstavljaju osnovne koje izučavaju svi studenti fakulteta. Osnovni cilj predmeta sa ove katedre jeste da se studentima sva tri ciklusa studija daju osnovna i napredna znanja o korištenju finansijskih disciplina za analize i donošenje različitih odluka kako u preduzećima, tako i u državnim institucijama, stručnim tijelima i lokalnim zajednicama. Kako ovu oblast karakterizira velika dinamičnost i kontinuirani razvoj, Katedra za finansije ima stalnu zadaću osavremenjavanja postojećeg znanja kao i proširenje na nove discipline iz ove oblasti.

Članovi katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Džafer Alibegović, rukovodilac 
Prof. dr. Lejla Lazović-Pita, zamjenik rukovodioca
Mr. Nejra Hadžiahmetović, sekretar

Redovni profesori:

Prof. dr. Adnan Rovčanin
Oblasti istraživanja: Finansijski menadžment, Poslovne finansije, Finansijski inženjering, Portfolio menadžment, Analiza investicija, Upravljanje finansijskim rizicima, Bankarski menadžment, Investiciono bankarstvo.
E-mail: adnan.rovcanin@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 949

Prof. dr. Azra Zaimović
Oblasti istraživanje: Finansijski menadžment, Portfolio menadžment, Investicije, Riziko menadžment 
E-mail: azra.zaimovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 787

Prof. dr. Dženan Đonlagić
Oblasti istraživanja: Monetarne finansije, Javne finansije, Monetarna i fiskalna politika Evropske unije, Ekonomika monetarnih integracija, Centralno bankarstvo 
E-mail: dzenan.djonlagic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 900

Prof. dr. Jasmina Selimović
Oblasti istraživanja: Osiguranje, Aktuarstvo, Finansije, Finansijska matematika, Aktuarska matematika, Upravljanje rizikom, Kvantitativna ekonomija. 
E-mail: jasmina.selimovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 906

Prof. dr. Kemal Kozarić
E-mail: kemal.kozaric@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 941

Prof. dr. Muharem Karamujić
E-mail: muharem.karamujic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 911

Vanredni profesori:

Prof. dr. Džafer Alibegović
Oblasti istraživanja: Finansijski Menadžment, Međunarodni finansijski menadžment, Finansijska tržišta, institucije i instrumenti.
E-mail: dzafer.alibegovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 761

Prof. dr. Lejla Lazović-Pita
Oblasti istraživanja: Fiskalna politika, Javne finansije, Monetarne finansije i Poreski sistemi i politika
E-mail: lejla.lazovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 998

Prof. dr. Mirza Kršo
Oblasti istraživanja: Monetarne i javne finansije, Monetarne integracije.
E-mail:mirza.krso@efsa.unsa.ba
Telefon:+ 387 33 253 778

​Prof. dr. Selena Duraković
Oblasti istraživanja: Monetarna ekonomija, Međunarodne finansije, Makroekonomija.
E-mail: selena.durakovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 941

Docenti:

Doc. dr. Adem Abdić
Oblasti istraživanja: Finansijski menadžment, Poslovne finansije, Upravljanje finansijskim rizicima, Portfolio menadžment, Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu.
E-mail: adem.abdic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 944

Doc. dr. Tea Mioković Polić, MA
E-mail: tea.mioković@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 781

Asistenti:

Ass. Anes Torlaković, MA
E-mail: anes.torlakovic@efsa.unsa.ba

Ass. Lejla Dedović, MA
E-mail: lejla.dedovic@efsa.unsa.ba

Ass. Nejra Hadžiahmetović, MA
E-mail: nejra.hadziahmetovic@efsa.unsa.ba

 

KATEDRA ZA KVANTITATIVNU EKONOMIJU

Katedra za kvantitativnu ekonomiju obuhvata oblasti Kvantitativna ekonomija i Matematika. Na prvoj godini studija izučavaju se predmeti Matematika za ekonomiste, Statistika u ekonomiji i menadžmentu i Poslovna statistika u zavisnosti od odsjeka studija. Na drugoj godini studija izučavaju se predmeti Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu, Kvantitativni modeli u finansijama, Ekonomska analiza i Operaciona istraživanja. Na međunarodnom programu I ciklusa studija Sarajevo Business School Katedra izvodi predmet Bussiness Mathematics and Statistics na engleskom jeziku.

Primjena kvantitativnih metoda i modela u ekonomiji ima niz prednosti koje doprinose kvalitetu ekonomskih istraživanja. Primjenom kvantitativnih metoda, modela i odgovarajućih algoritama, mogu se efikasnije i preciznije izučavati složene ekonomske pojave i procesi kao i njihove međuzavisnosti u cilju donošenja odluka i predviđanja kretanja ekonomskih pojava i procesa.

Članovi katedre

Rukovodstvo

Red. prof. dr. Almira Arnaut-Berilo, rukovodilac
Red. prof. dr. Lejla Smajlović, zamjenik rukovodioca
Ass. Mr. Mirza Šikalo, sekretar

Redovni profesori:

Prof. dr. Emina Resić
Oblasti istraživanja: Modeli izbora uzoraka, Parametarska inferencija, Neparametarska inferencija, Analiza vremenskih serija, Multivarijaciona statistika.
E-mail: emina.resic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 924 

Prof. dr. Lejla Smajlović
Oblasti istraživanja: Matematička analiza i primjene, Analitička teorija brojeva, Automorfne forme.
E-mail: lejla.smajlovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 928

Vanredni profesori:

Prof. dr. Adela Delalić
Oblasti istraživanja: Statistika, Operaciona istraživanja, Mjerenje siromaštva i nejednakosti
E-mail: adela.delalic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 780

Prof. dr. Almira Arnaut-Berilo
Oblasti istraživanja: Operaciona istraživanja, Metode optimizacije, Teorija odlučivanja, Kvantitativne metoda u ekonomiji i menadžmentu.
E-mail: almira.arnaut@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 954

Prof. dr. Lamija Šćeta
Oblasti istraživanja: Teorija brojeva, Teorija sumabilnosti, Primjenjena matematika
E-mail: lamija.sceta@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 564 398

Prof. dr. Merima Orlić
Oblasti istraživanja: Operaciona istraživanja, Kvantitativne metode u ekonomiji
E-mail: merima.balavac@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 564 393

Prof. dr. Ademir Abdić
Oblasti istraživanja: Ekonomska analiza, Kvantitativna analiza vremenskih serija
E-mail: ademir.abdic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 991

Viši asistenti:

Ass. Mirza Šikalo, MA
E-mail: mirza.sikalo@efsa.unsa.ba

Asistenti:

Ass. dr. Minela Nuhić-Mešković
E-mail: minela.nuhic-meskovic@efsa.unsa.ba

 

KATEDRA ZA MARKETING

Katedra za marketing obuhvata slijedeće predmete: Marketing, Marketing menadžment, Međunarodni marketing, Istraživanje marketinga, Marketing komuniciranje, Ponašanje potrošača, Marketing usluga, Odnosi sa javnošću i korporacijsko komuniciranje, Marketing neprofitnih organizacija, Business to business marketing, Strateško upravljanje markom, Direktni marketing i Internet marketing, Prodajni menadžment, Marketing informacioni sistem. Studenti mogu izučavati marketing kao oblast u okviru I ciklusa školovanja, te naknadno nastaviti specijalizovani studij kroz II i III ciklus.

Smjerovi

Smjer Marketing menadžment (I ciklus studija)
Marketing menadžment je smjer koji razvija i osigurava kvalitetne marketing programe i podržava kulturu edukacije i razvijanja vještina koje studentima pomažu da razviju, implementiraju i kontrolišu strategije i taktike u oblasti marketinga i poslovanja. To uključuje oblasti strateškog marketinga, razumijevanja i vođenja tržišta, kreiranja marketinških operacija i taktika, upravljanja svim navedenim dimenzijama i njihovu implementaciju. Programi i rad sa studentima koncipirani su tako da prate savremene trendove i promjene u okruženju, te pripremaju studente za buduće poslove i pozicije koje će zauzimati u praksi profitnog, neprofitnog ili javnog sektora.

Poslovno upravljanje - Smjer Marketing
Marketing je smjer koji priprema studente za uspjeh u poslovnoj karijeri u marketinškoj industriji. Fokus studija je na implementaciji marketinških strategija i taktika. Studenti dobijaju značajne informacije u svim marketinškim disciplinama od profesora koji imaju osim naučne karijere i bogata iskustva u praksi. Pristup je više orijentisan na primjenu usvojenih znanja u praksi, obzirom da veliki broj studenata koji pohađaju ovaj program već ima zaposlenje.

Smjer Marketing menadžment (II ciklus studija)
Marketing program na ovom nivou integriše teme iz oblasti marketing menadžmenta, marketing istraživanja, prodaje i međunarodnog marketing u jedinstvenu oblast istraživanja. Program je dizajniran tako da teme i oblasti koje su predmet izučavanja moraju biti fokusirane na poslovne procese a da njihova primjena prevaziđe barijere tradicionalne funkcionalne organizacije te naglasi i ojača unutar-organizacijske odnose.

Program je dizajniran tako da podstakne transformaciju shvatanja biznisa na bazi marketinških naučnih disciplina pružajući izvanrednu edukaciju u oblasti marketing strategije, kreirajući znanje i informacije, te njihovu diseminaciju. Fokusiran je na održavanje ravnoteže u dimenzijama učenja, istraživanja i usluga. Cilj programa je pomoći u izgradnji pristupa poslovanju i orijentaciji koja vodi tržište i lidera u kreiranju znanja u oblasti strateškog marketinga i građenju aktivnog pristupa u kreiranju biznisa.

Članovi katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Nenad Brkić, rukovodilac
Prof. dr. Almir Peštek, zamjenik rukovodioca
Ass. mr. Mediha Arnaut Smajlović, sekretar

Profesori emeritusi:

Prof. dr. Muris Čičić
Oblasti istraživanja: Oglašavanje, prodaja, marketinške komunikacije, brendiranje, ponašanje potrošača, upravljanje marketingom
E-mail: muris.cicic@efsa.unsa.ba 
Telefon: +387 33 560 700​

Prof. dr. Anto Domazet
Oblasti istraživanja: Međunarodni marketing, brendiranje, strateška analiza i konkurentske strategije, korporativna društvena odgovornost, ekonomija​
E-mail: anto.domazet@efsa.unsa.ba 
Telefon: +387 61 135 683

Redovni profesori:

Prof. dr. Emir Agić
Oblast istraživanja: Kvantitativne metode u marketingu, Određivanje cijena, Strateški marketing, Istraživanje marketinga, Ponašanje potrošača
E-mail: emir.agic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 930

Prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić
Oblasti istraživanja: B2B marketing, Finansijska odgovornost marketinga, Marketing usluga, Korporativna reputacija, Strateški marketing
E-mail: maja.arslanagic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 883

Prof. dr. Nenad Brkić
Oblasti istraživanja: Integrirane marketinške komunikacije, Oglašavanje – kreativne i medijske strategije, Odnosi s javnošću i korporativna komunikacija, Menadžment prodaje i prodajnog osoblja, Profesionalna prodaja i pregovaranje
E-mail: nenad.brkic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 936

Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović
Oblasti istraživanja: Luksuzni proizvodi i luksuzna potrošnja: brendiranje luksuznih proizvoda, analiza potrošača luksuznih proizvoda; Materijalizam, statusni simboli i društvene klase; Analiza potrošača i profiliranje ciljnog segmenta; Životni stil potrošača ; Aktuelna pitanja vezana za tradicionalne medije
E-mail: melika.husic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 774

Prof. dr. Eldin Mehić
Oblasti istraživanja: Međunarodna ekonomija, međunarodno poslovanje, ekonomija okoliša
E-mail: eldin.mehic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 915

Prof. dr. Almir Peštek
Oblasti istraživanja: Upravljanje marketingom/Marketing management, Digital marketing/Digital marketing, Marketing drustvenih medija/Social media marketing, Marketing neprofitnih organizacija/Marketing for non-profit organizations, Turizam/Tourism
E-mail: almir.pestek@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 958

Vanredni profesori:

Prof. dr. Adi Alić
Oblasti istraživanja: Globalni marketing, Brend menadžment, Marketing kanala distibucije, Trgovina, Marketing, Marketing menadžment
E-mail: adi.alic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 752

Prof. dr. Denis Berberović
Oblast istraživanja: Istraživanje marketinga, Kvalitativna istraživanja u marketingu, Marketing komuniciranje, Odnosi s javnošću, Korporativne komunikacije
E-mail: denis.berberovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 775

Docenti:

Doc. dr. Alisa Mujkić
Oblast istraživanja: Brendiranje, Brend menadžment, Brendiranje održivosti, Brendiranje uslužnih organizacija, Marketing, Service Marketing.​
E-mail: alisa.mujkic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 996

Asistenti:

Ass. Mediha Arnaut Smajlović, MA
Oblast istraživanja: Marketing menadžment, marketing Istraživanje, marketing komuniciranje, ponašanje potrošača​
E-mail: mediha.arnaut-smajlovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 987

Ass. Nadija Hadžijamaković, MA
Oblast istraživanja: Interni marketing, brendiranje poslodavca (employer branding), B2B marketing, digitalni marketing, marketing društvenih medija​​
E-mail: nadija.hadzijamakovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 758

Ass. Esmeralda Marić, MA
Oblast istraživanja: Marketing korporativne društvene odgovornosti, odnosi s javnošću, upravljanje cijenama, marketing komuniciranje.
E-mail: esmeralda.maric@efsa.unsa.ba

 

KATEDRA ZA MENADŽMENT I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Programi koje kreira i izvodi Katedra za menadžment i IT studentima nude znanja iz oblasti poslovne informatike, poslovnih informacionih sistema, upravljačkih informacionih sistema, sve u cilju bolje pripreme studenata za tržište rada koje postaje sve zahtjevnije.

Programi  su kreirani s ciljem da se studenti  upoznaju sa teorijsko-konceptualnim osnovama poslovne informatike, upravljačkih (menadžment) informacionih sistema, poslovnih informacionih sistema, menadžmenta informacijskih tehnologija/resursa, analize i dizajna poslovnih IS-a, osnovama programiranja i razvoja poslovnih aplikacija, itd., kao i primjenom IT-alata i tehnika u savremenom poslovanju.  Predmeti koji se izučavaju u okviru Katedre za menadžment i informacione tehnologije su: Poslovna informatika, Menadžment informacioni sistemi, Sistemi za podršku odlučivanju, Menadžment informacijskih tehnologija, Teorija sistema i informacija, Analiza poslovnih procesa, Poslovna primjena računarskih mreža i telekomunikacija, itd.

Smjerovi I ciklusa studija

Menadžment i informacione tehnologije i Razvoj poslovnih informacionih sistema su kreirani iz perspektive savremenog  poslovanja i sve izraženije potrebe  da je današnjim kompanijama neophodan kadar koji će znati efikasno koristiti informacione tehnologije, upravljati informacijskim resursima, kao i upravljati poslovnim sistemima uz primjenu IT-a.

Smjerovi II ciklusa studija

Strateški informatički menadžment (u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu)
Cilj programa je sticanje dodatnih znanja, kompetencija i vještina  iz oblasti savremenog informatičkog menadžmenta. Studij je namijenjen IT profesionalcima sa iskustvom koji se bave, ili se namjeravaju baviti informatičkim menadžmentom ili menadžmentom firme.

Menadžment i informacioni sistemi (u saradnji sa kompanijom Microsoft BiH)
Program je namjenjen fakultetski obrazovanim osobama koje se već praktično bave ili su zainteresovane za razvoj vlastite karijere na polju menadžment i informacionih sistema ili žele usvojiti specifična znanja, vještine i kompetencije. Naglasak je na primjeni praktičnih rješenja u području menadžment informacionih sistema koje u svom programu nudi Microsoft.

Članovi katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Kemal Kačapor, rukovodilac
Prof. dr. Elvedin Grabovica, zamjenik rukovodioca
Ass. mr. Tihomir Veselinović, sekretar

Redovni profesori:​

Prof. dr. Nijaz Bajgorić
Oblasti interesovanja: Razvoj poslovnih informacionih sistema
E-mail: nijaz.bajgoric@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 950

Prof. dr. Amila Pilav-Velić
Oblasti interesovanja: Razvoj poslovnih informacionih sistema
E-mail: amila.pilav-velic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 771

Prof. dr. Savo Stupar
Oblasti interesovanja: Razvoj poslovnih informacionih sistema
Email: savo.stupar@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 942

Prof. dr. Lejla Turulja
Oblasti interesovanja: Razvoj poslovnih informacionih sistema
E-mail: lejla.turulja@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 970

Prof. dr. Tarik Zaimović
Oblasi interesovanja: Menadžment  informacioni sistemi
E-mail: tarik.zaimovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 251 882

Vanredni profesori:

Prof. dr. Elvedin Grabovica
Oblasti interesovanja: Menadžment informacioni sistemi
E-mail: elvedin.grabovica@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 948

Prof. dr. Kemal Kačapor
Oblasti interesovanja: Menadžment  informacioni sistemi
E-mail: kemal.kacapor@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 929

Prof. dr. Amra Kapo
Oblasti interesovanja: Menadžment  informacioni sistemi
E-mail: amra.rizvic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 769

Asistenti:

Ass. Emina Kuloglija, MA
E-mail: emina.kuloglija@efsa.unsa.ba

Ass. Tihomir Veselinović, MA
E-mail: tihomir.veselinovic@efsa.unsa.ba

 

KATEDRA ZA MENADŽMENT I ORGANIZACIJU

Katedra za menadžment i organizaciju omogućuje studentima da razumiju kako funkcioniraju poslovne organizacije nudeći i potrebna znanja o biznisu i orijentirajući ih kako da grade potrebne vještine i kompetencije koje bi morali posjedovati preduzetnici i menadžeri na svim organizacijskim razinama. Predmeti unutar Katedre i smjerova na I i II ciklusu studija logikom “velike slike”, korak po korak, dio po dio, pokrivaju sve aspekte vezane za menadžersko i preduzetničko vođenje i ustrojavanje poslovnih organizacija, razvijajući širok set kompetencija i mekih vještina koje treba da posjeduju poslovni ljudi. Katedra za menadžment i organizaciju upravo i osposobljava naše studente da vode poslovne sisteme kao top.menadžeri i da ustrojavaju sopstvene biznise kao preduzetnici.

Smjerovi I ciklusa studija

Menadžment i organizacija
Smjer obuhvata predmete koji su usmjereni na osposobljavanje studenata da razumiju ključne aspekte funkcioniranja kompanije, odnosno preduzeća ili organizacije kao cjeline. Cilj I ciklusa studija jeste da potencijalnim kandidatima ponude jedan specifičan sadržaj koji će ih kroz izučavanje, razumijevanje i aplikaciju istih osposobiti da uspješno rade različite vrste poslova unutar različitim tipova organizacija.

Smjerovi II ciklusa studija

Menadžment i organizacija
Cilj smjera jeste da potencijalnim kandidatima ponude jedan cjelovit sadržaj koji će ih kroz razumijevanje značenja, značaja i aplikacije predmeta koji se izučavaju, te usvajanja načina kreativnog promišljanja i ponašanja, dodatno osposobiti da uspješno rade i upravljaju različitim tipovima organizacija. 

Članovi katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Zijada Rahimić, rukovodilac
Doc. dr. Jasna Kovačević, zamjenik rukovodioca
Doc. dr. Munira Šestić-Serdarević, sekretar 

Redovni profesori:

Prof. dr. Aziz Šunje
Oblasti interesovanja: opšti menadžment, razvoj menadžerskih sposobnosti, upravljanje projektima, organizacijsko ponašanje, korporativno upravljanje, poslovni konsalting.
E-mail: aziz.sunje@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 903

Prof. dr. Elvir Čizmić
Oblasti interesovanja: preduzetništvo, poslovno odlučivanje, savremeni menadžerski koncepti, operacioni menadžment, organizacioni dizajn, menadžment ljudskih resursa.
E-mail: elvir.cizmic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 951

Prof. dr. Senad Softić
Oblasti interesovanja: opšti menadžment, krizni menadžment, kontroling, organizacijsko ponašanje, organizacioni dizajn, upravljanje promjenama;
E-mail: senad.softic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 757

Prof. dr. Zijada Rahimić
Oblasti interesovanja: opšti menadžment, menadžment ljudskih resursa, međunarodni menadžment, strateška udruživanja i akvizicije;
E-mail: zijada.rahimic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 925

Vanredni profesori:

Prof. dr. Jasna Kovačević
Oblasti interesovanja: strateški menadžment, leadership.
E-mail: jasna.kovacevic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 953

Prof. dr. Amra Kožo
Oblasti interesovanja: osnove Menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa, Međunarodni menadžment, Organizaciono ponašanje, Kros kulturalni menadžement, Organizaciona kultura;
E-mail: amra.kozo@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 773

Prof. dr. Emir Kurtić
Oblasti interesovanja: opšti menadžment, odlučivanje, mikro, mala i srednja preduzeća, organizacijsko ponašanje, organizacijski coaching, menadžment ljudskih resursa;
E-mail: emir.kurtic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 917

Prof. dr. Elvir Šahić
Oblasti interesovanja: Industrijska sociologija, Sociologija organizacije, Ekonomska sociologija, Etičko - politička filozofija, Socio - kulturalna antropologija, Kvalitativna metodologija, Teorijska psihoanaliza. 
E-mail: elvir.sahic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 923

Docenti:

Doc. mr. Munira Šestić-Serdarević
Oblasti interesovanja: preduzetništvo, organizacija.
E-mail: munira.sestic@efsa.unsa.ba

Doc. dr. Anes Hrnjić
Oblast interesovanja: Preduzetništvo i ekonomski razvoj, Inovacijski menadžment, Poslovni menadžment, Upravljanje odnosima sa kupcima/korisnicima usluga, Menadžment ljudskih potencijala, Visoko obrazovanje i EU integracije.
E-mail: anes.hrnjic@efsa.unsa.ba

Asistenti:

Ass. Berina Šahinović Hajrić, MA
E-mail: berina.sahinovic-hajric@efsa.unsa.ba

 

KATEDRA ZA MIKROEKONOMIJU

Katedra za Mikroekonomiju zadužena je za realizaciju predmeta koji obezbjeđuju da studenti steknu osnovna znanja iz mikroekonomske teorije koja im omogućuju razumijevanje ciljnih funkcija i načina na koji se ponašaju osnovni akteri tržišne ekonomije – potrošači, proizvođači i država. Jasnim diferenciranjem pojedinih tržišnih stanja – potpune konkurencije, oligopola, monopolističke konkurencije i monopola- student stiče uvid u način na koji preduzeće ostvaruje maksimizaciju profita u različitim uslovima poslovanja.

Poseban naglasak Katedra u svom radu stavlja na moderne teorije koje objašnjavaju mikroekonomske aspekte donošenja poslovnih odluka, u uslovima strateške interakcije učesnika na tržištu. Katedra ima za cilj da studentima objasni način i metode koje država primjenjuje u regulaciji prirodnih monopola, kao i ulogu države u realizaciji mjera zaštite okoliša, kroz analizu eksternih efekata na različitim tržišnim strukturama.

Osnovni cilj je da studenti stečeno znanje mogu praktično da primijene u radu u preduzećima, kao osnovu za razumijevanje i donošenje poslovnih odluka u vezi sa troškovima, konkurentskim prednostima, tražnji, cijenama, ulasku i izlasku iz industrijske grane te u vezi sa zahtjevima agencija koje reguliraju rad preduzeća. Cilj je ukratko da se studenti osposobe da koriste mikroekonomsku analizu kao sredstvo za rješavanje širokog spektra problema sa kojima se preduzeće susreće u svom svakodnevnom poslovanju.

Predmeti koji se izučavaju na Katedri su: Mikroekonomija, i Ekonomika preduzeća, na prvoj godini studija Ekonomija i menadžment, te Ekonomika preduzeća i Menadžerska ekonomija na prvoj godini Visoke poslovne škole. Trenutno ponuđeni smjerovi na dodiplomskom studiju prema Bolonjskom sistemu nose naziv: Poslovno planiranje i analiza, i Ekonomika i razvoj poslovanja.

Smjerovi I ciklusa studija

Poslovno planiranje i analiza
Smjer pod nazivom Poslovno planiranje i analiza, Katedra za mikroekonomiju, namjenski je kreirala za studente dodiplomskog studija koji žele više znati o temama vezanim za pokretanje i uspješno vođenje razvoja biznisa, planiranju kao i o analizi poslovanja bez obzira na organizacioni oblik preduzeća. Program smjera Poslovno planiranje i analiza je osmišljen na način da studentima omogući sticanje teorijskih znanja iz područja poslovnog planiranja  i analize kao i razvoj  niza praktičnih vještina potrebnih za uspješno planiranje, analizu i razvoj poslovnih aktivnosti u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru. Osnovna namjera smjera jeste popuniti jaz na tržištu rada u Bosni i Hercegovini kroz razvoj  kadrova koji posjeduju znanje i vještina za uspješno  planiranje i analizu poslovnih poduhvata.  Studenti koji završe smjer  Poslovno planiranje i analiza, svojim znanjem i vještima bit će u prilici da dirketno i indirketno doprinesu jačanju ekonomije Bosne i Hercegovine.

Ekonomika i razvoj poslovanja
Smjer pod nazivom Ekonomika i razvoj poslovanja, Katedre za mikroekonomiju,  orjentisan je  studentima dodiplomskog studija na odsjeku Visoka poslovna škola koji se žele baviti izučavanjem pitanja vezanih za ekonomiku i razvoj poslovanja, počev od pokretanja organizacije pa kroz sve faze životnog ciklusa preduzeća. Imajući u vidu široku mogućnost primjene znanja sadržanih u domeni Ekonomike i razvoja poslovanja, kao i aktuelne promjene koje se reflektuju na poslovanje i rezultate uspješnost, ovaj studij je specifično dizajniran da popuni jaz za kadrom iz ove aktuelne oblasti ekonomije poslovanja. Osnovna filozofija studijskog smjera Ekonomika i razvoj poslovanja ogleda se u pružanju neophodnihh viokoškolskih  znanja iz oblasti ekonomike poslovanja,  te integriranja, koordiniranja i kontrole poslovnih aktivnosti  i procesa  u različitim tipovima organizacijama,  Također,  program je oblikovan  tako da student, pored teorijskih znanja  razvija praktične vještine neophodne za samostalno, kreativno  i uspješno obavljanje zadataka na različitim radnim mjestima. Program također osigurava  i dobru osnovu za  osnivanje i uspješno  vođenje vlastitog preduzeća te pružanje usluga savjetovanja  menadžera preduzeća  u različitim  djelatnostima.     

 

Članovi katedre

Rukovodstvo:
Prof. dr. Kasim Tatić, rukovodilac
Prof. dr. Danijela Martinović, zamjenik rukovodioca
Prof. dr. Ljiljan Veselinović, sekretar

Redovni profesori:

Prof. dr. Mirha Bičo-Ćar
E-mail: mirha.car@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 980

Prof. dr. Kasim Tatić
Oblast interesovanja: mikroekonomski aspekti upravljanja okolišem; ekonomika znanja i  inovacija; ljudski potencijali i motivacija; indikatori uspješnosti poslovanja; ekonomski aspekti intelektualne svojine i vlasničkih prava; unaprijeđenje poslovnih procesa.
E-mail: kasim.tatic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 939

Vanredni profesori:

Prof. dr. Danijela Martinović
Oblast istraživanja: ekonomika preduzeća, mikroekonomija, upravljanje proizvodnjom, operativni menadžment, revizija javnog sektora,  revizija učinka.
E-mail: danijela.martinovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 934

Prof. dr. Jasmina Mangafić
E-mail: jasmina.mangafic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 768

Prof. dr. Ljiljan Veselinović
Oblasti istraživanja: mikroekonomija, ekonomika poslovanja, lean filozofija, strateško i operativno planiranje, troškovi, simulacije.
E-mail: ljiljan.veselinovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 766

Prof. dr. Merima Činjarević
Oblasti istraživanja: mikroekonomska teorija i analiza; ekonomika poslovanja u hotelijerstvu i ugostiteljstvu; stakeholderski pristup preduzeću;  društveno odgovorno poslovanje;  ponašanje potrošača
E-mail: merima.cinjarevic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 900

 

KATEDRA ZA POSLOVNO PRAVO

Katedra za poslovno pravo Ekonomskog fakulteta u Sarajevu postoji od 2002. godine. Razlog i svrha ove Katedre je činjenica da nijedan oblik organiziranog poslovanja, na lokalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini nije moguće realizirati izvan pravnog poretka. Razumijevanje i provođenje ekonomskih politika, u najširem smislu, i svih njihovih sadržaja pretpostavlja njihovu nerazdvojivu vezu s Poslovnim pravom kao teorijom i praksom. Školovanje ekonomista za sadašnje i buduće potrebe društva zahtijeva i znanja iz različitih područja prava, a naročito Poslovnog prava. 

Katedra za Poslovno pravo razdijeljena je u sedam nastavnih predmeta – zasebnih naučnih disciplina: (1) Poslovno pravo; (2) Međunarodno poslovno pravo; (3) Evropsko pravo; (4) Pravo vrijednosnih papira; (5) Pravo u turizmu; (6) Pravo bankarstva i osiguranja i (7) Pravo konkurencije i zaštita potrošača.

Članovi katedre

Rukovodstvo:
Prof. dr. Veljko Trivun, rukovodilac 
Prof. dr. Vedad Silajdžić, zamjenik i sekretar

Redovni profesori:

Prof. dr. Fatima Mahmutćehajić  
Oblasti istraživanja: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo elektronske trgovine, Elektronsko ugovorno pravo, Korporativno pravo, Pravna etika.
E-mail: fatima.mahmutcehajic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 772

Prof. dr. Vedad Silajdžić
Obasti istraživanja: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Korporativno upravljanje, Elektronsko poslovno pravo. 
E-mail: vedad.silajdzic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 930

Prof. dr. Veljko Trivun
Oblasti istraživanja: korporativno upravljanje, korporativno pravo, privatizacija, javno privatno partnerstvo, e-legislation.
E-mail: veljko.trivun@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 275 931

 

 

KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

Katedra za računovodstvo i reviziju nudi studentima izučavanje oblasti „Računovodstvo i revizija" na sva tri ciklusa: dodiplomski studijski program (I ciklus), magistarski studijski program (II ciklus) i doktorski studijski program (III ciklus). 

U okviru Katedre za računovodstvo i reviziju studentima je omogućeno sticanje znanja iz sljedećih disciplina: Finansijsko računovodstvo, Troškovno računovodstvo, Menadžersko računovodstvo, Finansijsko izvještavanje, Analiza poslovanja, Interna revizija, Računovodstvo finansijskih institucija, Računovodstvo neprofitnih organizacija, Računovodstvo trgovačkih organizacija, Forenzičnog računovodstva itd.

Predmeti koji se izučavaju u okviru Katedre za računovodstvo i reviziju omogućavaju studentima da se upoznaju sa pojmovima koji se koriste u oblasti računovodstva i revizije, principima, dijelovima, vrstama i pravilima (standardima) koja primjenjuje računovodstvo i revizija, praćenjem, evidencijom, kontrolom, analizom i revizijom poslovnih događaja, kao i izradom i prezentacijom finansijskih izvještaja i njihovom revizijom, zakonskim propisima i njihovom primjenom koji se dovode u vezu sa računovodstvom i revizijom, pravilima evidencije u primjeni kontnih planova različitih djelatnosti pravnih lica.

Smjerovi

Računovodstvo i revizija
Smjer je osmišljen s ciljem da studenti kroz izučavanje pojedinačnih predmeta sa ovog smjera upoznaju se sa svim pojmovima iz računovodstvene i revizorske profesije, od uvoda u računovodstvo pa do finansijskog izvještaja o poslovanju u skladu sa Međunardonim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Smjer u prvi plan stavlja primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, u računovodstvenoj i revizorskoj praksi. Ovaj smjer koliko god bio usmjeren na edukaciju računovođa i revizora, obogaćen je i mnogim korisnim znanjima za menadžere koji žele da savladaju dio računovodstva koji im može pomoći u rukovođenju.

Članovi katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Ševala Isaković-Kaplan, rukovodilac
Prof. dr. Haris Jahić, zamjenik
Ass. Mahir Proho, sekretar

Redovni profesori:

Prof. dr. Haris Jahić
Istraživačke preferencije: Oblast analize poslovanja i finansijskog izvještavanja.
E-mail: haris.jahic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 913 

Prof. dr. Meliha Bašić
Istraživačke preferencije: Oblast troškovnog i menadžerskog računovodstva u profitnom i neprofitnom sektoru i interna revizija.
E-mail: meliha.basic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 964

Vanredni profesori:

Prof. dr. Ševala Isaković-Kaplan
Istraživačke preferencije: Oblast forenzičnog računovodstva i računovodstva uslužnih djelatnosti.
E-mail: sevala.isakovic-kaplan@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 770

Prof. dr. Lejla Demirović
Oblast istraživanja: Računovodstvo i revizija
E-mail: lejla.demirovic@efsa.unsa.ba

Prof. dr. Benina Veledar
E-mail: benina.veledar@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 943

Viši asistenti:

Ass. Dijana Rađo, MA
E-mail: dijana.radjo@efsa.unsa.ba

Asistenti:

Mr. Mahir Proho
E-mail: mahir.proho@efsa.unsa.ba

Edis Boloban, MA
E-mail: edis.boloban@efsa.unsa.ba