Stručne službe

Stručne službe

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave osigurava nesmetano realiziranje nastavnog procesa, praćenje zaduženja nastavnika i saradnika, kao i evidencije realizirane nastave. Služba pruža relevantne informacije o studiju, upisuje sutdenate na sve cikluse studija, koordinira polaganja zavrsnih ispita i izdavanja diploma, organizira nostrifikaciju i ekvivalenciju diploma stečenih u inostranstvu, te prati provedbu odluka NNV kao stručnog organa Fakulteta.

Rukovodilac Službe za rad sa studnetima  i planiranje nastave:

Mulija Delibašić
mulija.delibasic@efsa.unsa.ba; 033 253 789
Rad sa studentima  od 12,00 do 13,00 sati


I ciklus 

Radno vrijeme sa studentima I (prvog) ciklusa studija

Zgrada Ekonomskog fakulteta, Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1
(telefonski pozivi i/ili rad sa studentima u prostorijama Službe) 
09,00 – 11,00 sati
15,00 – 16,00 sati


ODSJEK EKONOMIJA, ODSJEK MENADŽMENT, ODSJEK MENADŽMENT – ENGLESKI JEZIK

Mahira Brkić, viši referent za studentska pitanja,  I (prva) godina, R, RSF, DL
mahira.brkic@efsa.unsa.ba; 033 275 927

Mevlida Tuzlak, viši referent za studenta pitanja;  II (druga) godina , R, RSF, DL
mevlida.tuzlak@efsa.unsa.ba; 033 275 927

Marela Nižić, viši referent za studenska pitanja III (treća) godina, R, RSF, DL
marela.nizic@efsa.unsa.ba; 033 275 927


ODSJEK POSLOVNO UPRAVLJANJE

Aida Lomigora, referent za studentska pitanja, I (prva), II (druga), III (treća) godina – R, RSF
aida.lomigora@efsa.unsa.ba; 033 275 927

Nizama Kakrin, referent za studentska pitanja; I (prva), II (druga), III (treća) godina – DL studij
nizama.kakrin@efsa.unsa.ba; 033 275 927

STRUČNI STUDIJ – POSLOVANJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

mahira.brkic@efsa.unsa.ba; 033 275 927


STUDIJ U SARADNJI SA GRIFFITH COLLEGE DABLIN (Zgrada Ekonomskog fakulteta, Skenderija 70)

Rad sa studentima od 09,00 do 11,00 sati
lejla.smailbegovic@efsa.unsa.ba; 033 564 395


II ciklus

Radno vrijeme sa studentima (II) drugog ciklusa studija

Zgrada Ekonomskog fakulteta, Skenderija 70

(telefonski pozivi i/ili rad sa studentima u prostorijama Službe) 
11:00 do 14:00 SATI

 

ZAJEDNIČKI MASTER PROGRAMI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM U LJUBLJANI

Lejla Smailbegović,
lejla.smailbegovic@efsa.unsa.ba; 033 564 395

ODSJEK EKONOMIJA, ODSJEK MENADŽMENT, ODSJEK MENADŽMENT – ENGLESKI JEZIK

Elma Mujkić, I (prva) godina, R, RSF, DL
elma.mujkic@efsa.unsa.ba; 033 564 395


ODSJEK EKONOMIJA, ODSJEK MENADŽMENT, ODSJEK MENADŽMENT – ENGLESKI JEZIK

ZAHTJEVI ZA OCJENU I ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA – SVI PROGRAMI

Belma Vranić, II (druga) godina , R, RSF, DL
belma.cagalj@efsa.unsa.ba; 033 564 396


ZAJEDNIČKI PROGRAMI:

ZAJEDNIČKI PROGAMI EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU I EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
MASTER PROGRAM U SURADNJI SA KOMPANIJOM MICROSOFT
ISLAMSKO BANKARSTVO

PRIJAVA TEME ZAVRŠNIH RADOVA – SVI PROGRAMI

Amila TIhić,
amila.tihic@efsa.unsa.ba; 033 564 396
 

III ciklus

Radno vrijeme sa studentima III (trećeg) ciklusa studija

Zgrada Ekonomskog fakulteta, Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1
09:00 - 16:00 SATI


PHD PROGRAM IZ OBLASTI EKONOMIJE I MENADŽMENTA

PROCEDURE PRIJAVE, PREDAJE I ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

Jasmina Bajrektarević,
jasmina.bajrektarevic@efsa.unsa.ba, +387 33 275 946


WEB STRANICA

 

Bibliotečko-informacioni centar

Biblioteka Ekonomskog fakulteta osnovana je 1952. godine neposredno nakon osnivanja samog Fakulteta. Tokom godina, biblioteka je bogatila svoj fond ne samo literaturom iz ekonomskih nauka, nego i iz drugih naučnih oblasti. Danas Ekonomski fakultet u Sarajevu ima najbogatiju, najvredniju i najstariju biblioteku za ekonomske nauke u Bosni i Hercegovini. U 2001. godini, otvaranjem namjenski adaptiranog i funkcionalno opremljenog prostora, biblioteka je uz realizaciju projekta Evropske unije prerasla u Bibliotečko informacioni centar (BIC).

Bibliotečko informacioni centar (BIC) Ekonomskog fakulteta u Sarajevu je specijalna visokoškolska biblioteka otvorenog tipa koja sistematski  prikuplja stručno obrađuje, čuva, pohranjuje i daje na korištenje bibliotečku građu i informacije neophodne za odvijanje i unapređenje nastavnog – naučnog procesa i naučno – istraživačkog rada na Fakultetu.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 08:00-16:00
Narudžba knjiga: ponedjeljak-petak, 08:00-10:30
Kontakt: biblioteka@efsa.unsa.ba, +387 33 275 961

RUKOVODILAC: Narcisa Rastoder


WEB STRANICA

 

Centar za međunarodnu saradnju

Centar za međunarodnu saradnju predstavlja veoma bitnu vezu Fakulteta sa međunarodnim partnerima u cilju internacionalizacije programa, nastavnika i studenata. Osnovni zadatak Centra je uspostavljanje, razvoj i unapređenje saradnje Ekonomskog fakulteta u Sarajevu sa ekonomskim fakultetima i srodnim institucijama u svijetu u cilju razmjene naučnih dostignuća iz oblasti ekonomskih nauka, razmjene profesora i nastavnog kadra sa drugim fakultetima u svijetu, razmjene studenata, razmjene stručnih časopisa i literature, organiziranje zajedničkih nastavnih aktivnosti, te organiziranje i provođenje zajedničkih istraživačkih projekata. Kroz brojne Tempus projekte i bilateralnu suradnju razvijeni su postdiplomski studiji sa fakultetima u Torinu, Nici, Zagrebu, Ljubljani, Beču i drugim prestižnim institucijama. Uspostavljen je dodiplomski i postdiplomski studij na engleskom jeziku sa partnerom Griffith College u Dablinu.

Kontakt: cms@efsa.unsa.ba

RUKOVODILAC: Doc. dr. Hatidža Jahić


WEB STRANICA

 

Centar za razvoj karijere studenata

Centar za razvoj karijere studenata osigurava resurse, kontakte, programe i radionice koji omogućavaju studentima da što jednostavnije naprave tranziciju iz akademskog okruženja ka poslovnom svijetu, te produktivno učestvuju i pridonose društvu. Ciljevi Centra su: omogućavanje dodatne stručne edukacije i pripreme za tržište rada putem volontiranja, stažiranja, istraživanja, informisanja, povezivanja studenata sa poslovnim okruženjem, pružanja stručne savjetodavne podrške studentima u procesu odabira karijere i drugo.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak

Tim Centra: dr.sci. Anes Hrnjić, ass. Berina Šahinović Hajrić, MA i ass. Lejla Dedović, MA

Kontakt: anes.hrnjic@efsa.unsa.ba

 


WEB STRANICA

 

Centar za edukaciju i istraživanje

Centar za razvoj nastavnog osoblja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu osnovan je u junu 2005. godine, s osnovnim ciljem pružanja kontinuirane podrške nastavnom osoblju u njihovom radu. Osnivanjem ovog Centra, Ekonomski fakultet u Sarajevu svrstava se među institucije visokog obrazovanja koje obezbjeđuju sistematičnu podršku profesionalnom usavršavanju nastavnog osoblja. Misija Centra je osiguravanje podrške unaprjeđenju naučno-istraživačkog razvoja i nastavnog procesa, te olakšavanje profesionalnog usavršavanja nastavnog osoblja Ekonomskog fakulteta.

Osnovni zadaci Centra su: praćenje potreba naučno-istraživačkog razvoja nastavnog osoblja; podrška u procesu izrade i objavljivanja naučnih i stručnih radova, tekstova ili članaka u relevantnim časopisima; podrška unaprjeđenju nastavnog procesa i implementaciji ideja za poboljšanje obrazovanja i podučavanja; kontinuirano istraživanje i informiranje o mogućnostima finansiranja naučno-istraživačkog rada, savremenim metodama podučavanja i mogućnostima profesionalnog razvoja; organiziranje razvojnih sesija i edukacije o temama od značaja (samostalno i u suradnji sa ostalim službama). Dodatne aktivnosti Centar definira na osnovu utvrđenih potreba nastavnog osoblja.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 08:00-16:00
Kontakt: cei@efsa.unsa.ba, + 387 33 251 880

RUKOVODILAC: Prof. dr. Amila Pilav-Velić

 

Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem

Centar je namijenjen svim kreativnim studentima željnim napretka i razvoja, kako ličnog tako i društvenog, na kojem će započeti svoje male biznise, validirati ideje i suočiti se sa preprekama pretvarajući iste u svoje prilike. U strukturi rada Centra omogućavamo edukaciju od strane mentora, razvoj vještina putem radionica u organizaciji osoblja Centra, izradu poslovnih planova prilagođenih prilikama iz okruženja, implementaciju projekata predloženih od strane investitora kao i organizaciju svih edukativnih aktivnosti, seminara ili konferencija. Pronalazimo i razvijamo, sa ciljem efikasnije upotrebe, sve potencijale uposlenika, studenata i partnera Centra. Nastojimo podstaći pokretanje što većeg broja start-up biznisa sa adekvatnom pripremom i edukacijom za iste. Najznačajniji projekat Centra je projekat CEO konferencija (Career and Entrepreneurship Opportunities). Konferencija je godišnji događaj koji povezuje mlade sa uspješnim ljudima koji ih pozitivnim primjerima motivišu na proaktivan pristup preduzetništvu i razvoju karijere razbijanjem mitova o uspjehu i usvajanjem novih znanja i vještina.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak
 

 

Centar za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije

Centar za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije je osnovan u julu 2012. godine pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Glavni cilj Centra je organiziovanje  treninga, edukacija i savjetovanja na polju Islamskog bankarstva i finansija u Bosni i Hercegovini, kao i cijeloj regiji Centralne i Jugoistočne Evrope.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 08:00-16:00
Kontakt: ciebf@efsa.unsa.ba, 00 387 33 564 368
Adresa: Skenderija 70, II sprat

RUKOVODILAC: Prof. dr. Dženan Đonlagić


WEB STRANICA

 

Ured za kvalitet

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu predan je brizi o kvalitetu svih nastavnih i administrativnih procesa. U septembru 2008. godine osnovan je Ured za kvalitet koji  je zadužen za koordinaciju svih aktivnosti s ciljem upravljanja kvalitetom na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ured je u direktnoj nadležnosti Dekana. Nadležnost Ureda je  savjetodavna. Glavni zadatak Ureda je pružiti preporuke na temelju analiza i procjena, te razviti kriterije kvalitete za ukupno poslovanje Fakulteta. Ured je također zadužen za podršku provođenja QA standarda i koordinaciju aktivnosti vezanih za osiguranje kvalitete za sve osnovne procese na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 - 16:00
Kontakt: kvalitet@efsa.unsa.ba; +387 33 
Adresa: Skenderija 70, II sprat


WEB STRANICA

 

Izdavačka djelatnost

Ekonomski fakultet u Sarajevu od svog osnivanja 1952. godine, posebnu pažnju poklanjao je razvoju naučno-istraživačkog rada i izdavanju literature potrebne za uspiješan studij. Veliki interes za izučavanje ekonomskih nauka, uzrokovao je stalni porast broja studenata Ekonomskog fakulteta. To je, uz povećan interes za poduzetništvo i privatnu inicijativu uslovilo konstantan porast tražnje za ekonomskom literaturom koju izdaje Fakultet. Zbog toga, a posebno radi zaštite prava i interesa autora, te opravdanih interesa studenata, 2000. godine formirana je posebna organizaciona jedinica “Izdavačka djelatnost Fakulteta”, u kojoj su objedinjeni svi procesi i aktivnosti vezane za izdavanje knjiga. Izdavačka djelatnost obuhvata poslovne aktivnosti u okviru djelatnosti Fakulteta, i to: izdavanje knjiga, časopisa i periodičnih publikacija i trgovina na malo i veliko knjigama, časopisima i papirnim priborom. Od svog formiranja 2000. godine, Izdavačka djelatnost Fakulteta objavila je preko 120 naslova.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 08:00-16:00
Kontakt: izdavacka.djelatnost@efsa.unsa.ba, +387 33 253 783

 

Centar za menadžment i informacione tehnologije

Centar za menadžment i informacione tehnologije (MIT) je služba koja osigurava podršku nastavnom i nenastavnom osoblju u realizaciji svakodnevnih radnih aktivnosti kroz upotrebu informacionih tehnologija. Elektronsko pregledanje ispita, elektronske studentske kartice i evidentiranje prisustva nastave, svakodnevno ažurirana web prezentacija fakulteta i moderan dizajn, najnovija softverska rješenja, samo su neka od inovativnih rješenja implementiranih u proces nastave uz pomoć kapaciteta MIT centra.
Centar je organizovan kroz tri cjeline: INFO administracija, IT podrška i DL studij.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 08:00 – 16:00 sati
Kontakt: mit@efsa.unsa.ba, 033 251 881

RUKOVODILAC: Tihomir Veselinović

 

Ured za odnose s javnošću

Ekonomski fakultet u Sarajevu je prva obrazovna institucija u regionu sa posebnim odjelom za odnose s javnošću. Odjel je organizovan po ugledu na vodeće univerzitete u svijetu koji uspješno komuniciraju sa svojim interesnim skupinama iz okruženja. Odnosi s javnošću predstavljaju upravljanje reputacijom i percepcijom, te je tako konačni rezultat komunikacijskih aktivnosti stvaranje pozitivnog imidža Ekonomskog fakulteta u očima interne i eksterne javnosti.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 08:00-16:00 sati
Kontakt: pr@efsa.unsa.ba, +387 33 253 786

RUKOVODILAC: Lejla Sinanović, MA

 

Centar za forenzično računovodstvo

Centar za forenzično računovodstvo je formiran za potrebe implementacije projekta „Jačanje kapaciteta forenzičnog računovodstva u BiH“ finansiranog od strane Ambasade SAD-a u BiH. Centar će funkcionisati u sklopu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Njegova svrha je, osmišljavanje, kreiranje i upravljanje svim aktivnostima u vezi sa, edukacijom, certifikacijom i cjeloživotnim obrazovanjem forenzičnih računovođa u BiH. Njegovim otvaranjem će biti obezbijeđena adekvatna podrška za uspostavljanje, profesionalno certificiranje i profesionalni razvoj  forenzičnih računovođa u BiH. 

Kontakt: cfa@efsa.unsa.ba, +387 33 275 906

RUKOVODILAC: prof. dr. Meliha Bašić


WEB STRANICA

 

Centar za poslovno pravo

CPP predstavlja sastavni dio Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (EFSA)-organizaciona jedinica, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji EFSA. CPP kao integralni dio organizacione strukture EFSA. CPP nema pravnu samostalnost i u svojim vanjskim aktivnostima istupa pod imenom EFSA u skladu sa njegovim normativnim aktima i ovlaštenjima Uprave EFSA. Za svaki oblik vanjskog i generalno programskog i drugog istupanja potrebno je posebno odobrenje Uprave EFSA i potrebi Naučno-nastavnog vijeća EFSA.

CPP će obavljati svoje aktivnosti kao virtualni oblik organizovanja i angažovanje članova Katedre za Poslovno pravo EFSA, po potrebi drugih katedri EFSA, vanjskih stručnjaka-eksperata, akademskog osoblja sa drugih visokoškolskih institucija u zemlji i regionu i ostalih zainteresovanih.

Kontakt: cpp@efsa.unsa.ba

RUKOVODILAC: prof. dr. Vedad Silajdžić


WEB STRANICA