Katedra za finansije

O katedri

Katedra za Finansije je jedna od osnovih i, po broju predmeta koji se izučavaju, jedna od najvećih katedri na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Oblast finansija se izučava kroz ukupno 75 različitih predmeta od čega većinu predstavljaju izborni predmeti na različitim stručnim smjerovima sva tri ciklusa studija, dok jedan dio predmeta predstavljaju osnovne koje izučavaju svi studenti fakulteta. Na katedri je kroz radni odnos ukupno angažovano 11 nastavnika i 7 asistenata i viših asistenata, te povremeno angažovanje desetak nastavnika i saradnika kako sa drugih katedri fakulteta, tako i sa drugih fakulteta i univerziteta. Osnovne naučne discipline koje se izučavaju na ovoj katedri su: Poslovne finansije, Finansijski menadžment, Monetarne i javne finansije, Osiguranje, Bankarstvo, Instrumenti i institucije tržišta kapitala itd. Osnovni cilj predmeta sa ove katedre jeste da se studentima sva tri ciklusa studija daju osnovna i napredna znanja o korištenju finansijskih disciplina za analize i donošenje različitih odluka kako u preduzećima, tako i u državnim institucijama, stručnim tijelima i lokalnim zajednicama. Kako ovu oblast karakterizira velika dinamičnost i kontinuirani razvoj, Katedra za finansije ima stalnu zadaću osavremenjavanja postojećeg znanja kao i proširenje na nove discipline iz ove oblasti.

red. prof. dr. Sead Kreso,
Rukovodilac Katedre

 

Članovi katedre

 

Rukovodstvo:

Prof. dr. Sead Kreso, rukovodilac 
Ass. mr. Adem Abdić, sekretar

Redovni profesori:

Prof. dr. Adnan Rovčanin
Oblasti istraživanja: Finansijski menadžment, Poslovne finansije, Finansijski inženjering, Portfolio menadžment, Analiza investicija, Upravljanje finansijskim rizicima, Bankarski menadžment, Investiciono bankarstvo.
E-mail: adnan.rovcanin@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 949

Prof. dr. Dženan Đonlagić
Oblasti istraživanja: Monetarne finansije, Javne finansije, Monetarna i fiskalna politika Evropske unije, Ekonomika monetarnih integracija, Centralno bankarstvo 
E-mail: dzenan.djonlagic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 900

Prof. dr. Fikret Čaušević
Oblasti istraživanja: Međunarodne finansije, Finansijska tržišta i institucije, Makroekonomija, Mikroekonomija, Monetarna politika, Fiskalna politika, Historija ekonomske misli, Tržište rada, Međunarodna ekonomija.
E-mail: fikret.causevic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 910

Prof. dr. Muharem Karamujić
E-mail: muharem.karamujic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 911

Prof. dr. Sead Kreso 
E-mail: sead.kreso@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 918

Prof. dr. Željko Šain
Oblasti istraživanja: Osiguranje, Kvantitativna ekonomija, Finasije
E-mail: zeljko.sain@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 900

Vanredni profesori:

Prof. dr. Azra Zaimović
Oblasti istraživanje: Finansijski menadžment, Portfolio menadžment, Investicije, Riziko menadžment 
E-mail: azra.zaimovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 787

Prof. dr. Kemal Kozarić
E-mail: kemal.kozaric@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 941

Prof. dr. Velma Pijalović
Oblasti istraživanja: Finansijska tržišta i institucije, Fiskalna politika, Ekonomija javnog sektora, Ekonomski razvoj
E-mail: velma.pijalovic@efsa.unsa.ba  
Telefon: + 387 33 253 760

Prof. dr. Džafer Alibegović
Oblasti istraživanja: Finansijski Menadžment, Međunarodni finansijski menadžment, Finansijska tržišta, institucije i instrumenti.
E-mail: dzafer.alibegovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 761

Prof. dr. Jasmina Selimović
Oblasti istraživanja: Osiguranje, Aktuarstvo, Finansije, Finansijska matematika, Aktuarska matematika, Upravljanje rizikom, Kvantitativna ekonomija. 
E-mail: jasmina.selimovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 906

Prof. dr. Velid Efendić
Oblasti istraživanja: Efikasnost banaka (DEA), Bankarstvo, Islamsko bankarstvo i finansije, Investicije.
E-mail: velid.efendic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 994

Docenti:

Doc. dr. Lejla Lazović-Pita
Oblasti istraživanja: Fiskalna politika, Javne finansije, Monetarne finansije i Poreski sistemi i politika
E-mail: lejla.lazovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 564 362

Doc. dr. Mirza Kršo
Oblasti istraživanja: Monetarne i javne finansije, Monetarne integracije.
E-mail:mirza.krso@efsa.unsa.ba
Telefon:+ 387 33 253 778

Doc. dr. Selena Begović
Oblasti istraživanja: Monetarna ekonomija, Međunarodne finansije, Makroekonomija.
E-mail: selena.begovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 941

Viši asistenti: 

Ass. mr. Adem Abdić
Oblasti istraživanja: Finansijski menadžment, Poslovne finansije, Upravljanje finansijskim rizicima, Portfolio menadžment, Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu.
E-mail: adem.abdic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 944

Asistenti:

Ass. Tea Mioković, MA
E-mail: tea.mioković@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 781