Katedra za kvantitativnu ekonomiju

Kratak opis oblast 

Na Katedri za kvantitativnu ekonomiju se izučavaju  predmeti iz oblasti Kvantitativna ekonomija i iz oblasti Matematika.

Na prvoj godini studija izučavaju se predmeti Matematika za ekonomiste, Statistika u ekonomiji i menadžmentu i Poslovna statistika u zavisnosti od odsjeka studija.

Na drugoj godini studija izučavaju se predmeti Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu, Kvantitativni modeli u finansijama, Ekonomska analiza i Operaciona istraživanja.

Postoji mogućnost izučavanja i drugih predmeta ove Katedre koji su navedeni kao smjerski ili izborni predmeti u ECTS 2010.

Na Sarajevo Business School (SBS) koju Ekonomski fakultet organizuje u saradnji sa Griffith College Dublin (GCD) članovi Katedre izvode predmet Bussiness Mathematics and Statistics na engleskom jeziku.

Predmeti Katedre za kvantitativnu ekonomiju se izvode na engleskom jeziku na liniji redovnog studija na kojoj se nastava izvodi na engleskom jeziku. Programi katedarskih predmeta i njihovo izvođenje su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije.

Naziv katedre i opšte informacije

Katedra za kvantitativnu ekonomiju

Kvantitativne metode i modeli su u ekonomiji uvijek imali veliki značaj. Sa razvojem ekonomskih istraživanja baziranih na empirijskim podacima i razvojem informacionih tehnologija njihova uloga je postala nezaobilazna. Primjena kvantitativnih metoda i modela u ekonomiji ima niz prednosti koje doprinose kvalitetu ekonomskih istraživanja. Primjenom kvantitativnih metoda, modela i odgovarajućih algoritama, mogu se efikasnije i preciznije izučavati složene ekonomske pojave i procesi kao i njihove međuzavisnosti u cilju donošenja odluka i predviđanja kretanja ekonomskih pojava i procesa.

Katedra broji 13 članova od kojih je 11 u stalnom radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu, a dva člana su spoljni saradnici. U radu Katedre učestvuje sedam nastavnika i to dva redovna profesora, dva vanredna profesora i tri docenta. Pet asistenata su magistri nauka u zvanju viši asistent, a jedan saradnik je asistent u zvanju docent.

Članovi Katedre su objavili više udžbenika iz oblasti Kvantitativne ekonomije, publikuju radove u domaćim i međunarodnim časopisima i prezentuju rezultate svojih istraživanja na međunarodnim konferencijama.

Mi nastojimo prenijeti našim studentima znanje iz oblasti Kvantitativne ekonomije i njegovu primjenu, kao i entuzijazam i odgovornost prema radu.

Smjerovi (po ciklusima)

Nastavnim planom i programom, ECTS 2010, predviđen je smjer Kvantitativna ekonomska analiza za studente odsjeka Ekonomija. Plan ovog smjera koncipiran je tako da studentima omogući savladavanje savremenih kvantitativnih metoda i modela i njihovu primjenu u ekonomiji i da obrazuje stručnjake za korištenje analitičkih metoda i tehnika u ekonomskoj analizi i modeliranju.

Na postdiplomskom studiju Katedra za kvantitatitnu ekonomiju prema, ECTS 2010, ima smjer pod nazivom: Kvantitativna ekonomska analiza i modeli. Ovaj smjer je  namijenjen studentima koji žele produbiti znanja iz:

  • statističkih metoda za analizu privrednih i poslovnih kretanja
  • primjene statističkih analitičkih metoda uz pomoć savremenih statističkih softvera
  • metoda multivarijacione analize
  • ekonometrijskog modeliranja
  • metoda optimizacije
  • operacionih istraživanja

 

Članovi Katedre

 

Rukovodstvo

Prof. dr. Almira Arnaut-Berilo, rukovodilac Katedre
Prof. dr. Lejla Smajlović, zamjenik rukovodioca Katedre
Ass. mr. Ademir Abdić, sekretar

Redovni profesori

Prof. dr. Lejla Smajlović
Oblasti istraživanja: Matematička analiza i primjene, Analitička teorija brojeva, Automorfne forme.
E-mail: lejla.smajlovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 928

Prof. dr. Rabija Somun-Kapetanović
Oblasti istraživanja: Statistika, Ekonometrija, Kvalitativne i kvantitativne metode ekonomske analize, Kvantitativne metode u menadžmentu.
E-mail: rabija.somun@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 994

Prof. dr. Željko Šain
Oblasti istraživanja: Kvantitativne finansije, Aktuarstvo.
E-mail: zeljko.sain@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 992

Prof. dr. Emina Resić
Oblasti istraživanja: Modeli izbora uzoraka, Parametarska inferencija, Neparametarska inferencija, Analiza vremenskih serija, Multivarijaciona statistika.
E-mail: emina.resic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 924 

Vanredni profesori


Prof. dr. Esmir Pilav
Angažovan s Prirodno-matematičkog fakulteta Univreziteta u Sarajevu - Odsjek za matematiku.
E-mail: esmir.pilav@efsa.unsa.ba 

Prof. dr. Almira Arnaut-Berilo
Oblasti istraživanja: Operaciona istraživanja, Metode optimizacije, Teorija odlučivanja, Kvantitativne metoda u ekonomiji i menadžmentu.
E-mail: almira.arnaut@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 954

Prof. dr. Jasmina Selimović
Oblasti istraživanja: Kvantitativne finansije, Aktuarstvo.
E-mail: jasmina.selimovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 992

Docenti


Doc. dr. Adela Delalić
Oblasti istraživanja: Faktorska analiza; Matematski modeli teorije odlučivanja, Operaciona istraživanja, Primjenjena matematika, Kvantitativne metode u ekonomiji.
E-mail: adela.delalic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 780

Doc. dr. Lamija Šćeta
Oblasti istraživanja: Teorija brojeva, Teorija sumabilnosti, Primjenjena matematika.
E-mail: lamija.sceta@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 564 398

Doc. dr. Merima Balavac
Oblasti istraživanja: Operaciona istraživanja, Kvantitativne metode u ekonomiji
E-mail: merima.balavac@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 564 393

Viši asistent

Ass. mr. Ademir Abdić
Oblasti istraživanja: Ekonomska analiza, Kvantitativna analiza vremenskih serija
E-mail: ademir.abdic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 991

Ass. dr. Zenan Šabanac
Angažovan sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - Odsjek za matematiku.

Asistenti:

ass. Tea Mioković, MA
E-mail: tea.miokovic@efsa.unsa.ba