Katedra za menadžment i informacione tehnologije

Kratak opis oblasti

S obzirom da se današnja pismenost u velikoj mjeri ogleda i nivoom  znanja koje osoba posjeduje iz oblasti korištenja (primjene) informacionih tehnologija,  programi koje kreira i izvodi Katedra za menadžment i IT studentima nude znanja iz oblasti poslovne informatike, poslovnih informacionih sistema, upravljačkih informacionih sistema, itd., sve  u cilju bolje pripreme studenata za tržište rada koje postaje sve zahtjevnije.

Programi  su kreirani s ciljem da se studenti  upoznaju sa teorijsko-konceptualnim osnovama poslovne informatike, upravljačkih (menadžment) informacionih sistema, poslovnih informacionih sistema, menadžmenta informacijskih tehnologija/resursa, analize i dizajna poslovnih IS-a, osnovama programiranja i razvoja poslovnih aplikacija, itd., kao i primjenom IT-alata i tehnika u savremenom poslovanju.  Predmeti koji se izučavaju u okviru Katedre za menadžment i informacione tehnologije su: Poslovna informatika, Menadžment informacioni sistemi, Sistemi za podršku odlučivanju, Menadžment informacijskih tehnologija, Teorija sistema i informacija, Analiza poslovnih procesa, Poslovna primjena računarskih mreža i telekomunikacija, itd. Za kompletnu listu predmeta vidjeti nastavni plan i program.  

Naziv katedre i opšte informacije

S obzirom da se današnja pismenost u velikoj mjeri ogleda i nivoom  znanja koje osoba posjeduje iz oblasti korištenja (primjene) informacionih tehnologija,  programi koje kreira i izvodi Katedra za menadžment i IT studentima nude znanja iz oblasti poslovne informatike, poslovnih informacionih sistema, upravljačkih informacionih sistema, itd., sve  u cilju bolje pripreme studenata za tržište rada koje postaje sve zahtjevnije.

Programi  su kreirani s ciljem da se studenti  upoznaju sa teorijsko-konceptualnim osnovama poslovne informatike, upravljačkih (menadžment) informacionih sistema, poslovnih informacionih sistema, menadžmenta informacijskih tehnologija/resursa, analize i dizajna poslovnih IS-a, osnovama programiranja i razvoja poslovnih aplikacija, itd., kao i primjenom IT-alata i tehnika u savremenom poslovanju.  Predmeti koji se izučavaju u okviru Katedre za menadžment i informacione tehnologije su: Poslovna informatika, Menadžment informacioni sistemi, Sistemi za podršku odlučivanju, Menadžment informacijskih tehnologija, Teorija sistema i informacija, Analiza poslovnih procesa, Poslovna primjena računarskih mreža i telekomunikacija, itd. Za kompletnu listu predmeta vidjeti nastavni plan i program.  

Smjerovi (po ciklusima)

Katedra za Menadžment i informacione tehnologije nudi studentima izučavanje studijskih programa na dva smjera prvog ciklusa:  „Menadžment i informacione tehnologije“ i „Razvoj poslovnih informacionih sistema“.  Na II ciklusu studija je to smjer „Menadžment i informacione tehnologije“, kao i smjer „Strateški informatički menadžment“ u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu.

Smjerovi Menadžment i informacione tehnologije i Razvoj poslovnih informacionih sistema  su kreirani iz perspektive savremenog  poslovanja i  sve izraženije potrebe  da je današnjim kompanijama neophodan  kadar koji će znati efikasno koristiti informacione tehnologije, upravljati informacijskim resursima, kao i upravljati poslovnim sistemima uz primjenu IT-a.

Menadžment i IT (II ciklus)

Cilj studija je produbljivanje znanja, kompetencija i vještina iz oblasti menadžmenta i informacionih tehnologija.

Strateški informatički menadžment (II ciklus)

Cilj ovog MBA programa jeste sticanje dodatnih znanja, kompetencija i vještina  iz oblasti savremenog informatičkog menadžmenta . Studij je namijenjen IT profesionalcima sa iskustvom koji se bave, ili se namjeravaju baviti  informatičkim menadžmentom ili menadžmentom firme (CIO-CEO pozicije).

Članovi katedre

 

Rukovodstvo:

prof. dr. Zlatko Lagumdžija, rukovodilac
Menadžment  informacioni sistemi
zlatko.lagumdzija@efsa.unsa.ba

prof. dr. Aida Habul, zamjenik rukovodioca
Razvoj poslovnih informacionih sistema
aida.habul@efsa.unsa.ba

doc. dr. Amra Kapo, sekretar
Menadžment  informacioni sistemi
amra.rizvic@efsa.unsa.ba

Redovni profesori:

prof. dr. Zlatko Lagumdžija, rukovodilac
Menadžment  informacioni sistemi
zlatko.lagumdzija@efsa.unsa.ba

prof. dr. Aida Habul, zamjenik rukovodioca
Razvoj poslovnih informacionih sistema
aida.habul@efsa.unsa.ba

prof. dr. Nijaz Bajgorić
Razvoj poslovnih informacionih sistema
nijaz.bajgoric@efsa.unsa.ba

Vanredni profesori:

prof. dr. Amila Pilav-Velić
Razvoj poslovnih informacionih sistema
amila.pilav-velic@efsa.unsa.ba

doc. dr. Lejla Turulja
Razvoj poslovnih informacionih sistema
lejla.turulja@efsa.unsa.ba

prof. dr Savo Stupar
Razvoj poslovnih informacionih sistema
savo.stupar@efsa.unsa.ba

prof. dr. Tarik Zaimović
Menadžment  informacioni sistemi
tarik.zaimovic@efsa.unsa.ba

Docenti:

doc. dr. Amra Kapo
Menadžment  informacioni sistemi
amra.rizvic@efsa.unsa.ba

doc. dr. Elvedin Grabovica
Menadžment informacioni sistemi
elvedin.grabovica@efsa.unsa.ba

doc. dr. Kemal Kačapor
Menadžment  informacioni sistemi
kemal.kacapor@efsa.unsa.ba