Katedra za marketing

Kratak opis oblasti

Studije u okviru marketinga danas obavezno obuhvataju slijedeće predmete:

 • Marketing
 • Marketing menadžment
 • Međunarodni marketing
 • Istraživanje marketinga
 • Marketing komuniciranje
 • Ponašanje potrošača
 • Marketing usluga
 • Odnosi sa javnošću i korporacijsko komuniciranje
 • Marketing neprofitnih organizacija
 • Business to business marketing
 • Strateško upravljanje markom
 • Direktni marketing i Internet marketing
 • Prodajni menadžment
 • Marketing informacioni sistem

Studenti mogu izučavati marketing kao oblast u okviru I ciklusa školovanja, te naknadno nastaviti specijalizovani studij kroz II i III ciklus. Predstavnici katedre također organiziraju brojne kurseve i seminare cjeloživotnog učenja za pojedine oblasti.

Naziv katedre i opšte informacije

Katedra za marketing

''Marketing je svugdje. Formalno ili neformalno, ljudi i organizacije sudjeluju u velikom broju aktivnosti koje se mogu nazvati marketingom. Dobar marketing postaje sve važniji dio poslovnog uspjeha. Marketing duboko utječe na naš svakodnevni život. Utkan je u sve što radimo...''

Philip Kotler, PhD

U današnjem globalnom okruženju sve nedovoljno razvijene zemlje prolaze kroz težak, ali izazovan period rasta i razvoja. Jedna od ključnih komponenti tog razvoja je obrazovanje. U Bosni i Hercegovini još uvijek je evidentan nedostatak znanja i sposobnosti koje zahtjeva savremeni ambijent i drugačiji način upravljanja kompanijama. Nova znanja koja su neophodna za tržišni sistem privređivanja podrazumijevaju mnogo toga, pri čemu je područje marketinga vitalno za razumijevanje procesa i postizanje konkurentske prednosti u tom kontekstu.

Katedra za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu osnovana je 70-ih godina 20. vijeka, na čelu sa prof. dr Radovanom Milanovićem i bila je prva takva katedra u ondašnjoj Jugoslaviji. Danas je to jedna od vodećih katedri za marketing u regiji, te svakako najveća katedra za marketing u Bosni i Hercegovini, iza koje stoji mnoštvo istraživanja, naučnih radova, knjiga, stručnih radova i projekata. Katedra je također doprinijela formiranju i razvoju brojnih utjecajnih akademskih i poslovnih stručnjaka u regiji i u svijetu.

Na katedri za marketing je angažovano 16 nastavnika i saradnika. Osnovni cilj Katedre jeste da obezbijedi studentima Ekonomskog fakulteta temeljni uvid u fundamentalne principe i savremene koncepte marketinških naučnih disciplina.

 

Smjerovi (po ciklusima)

Smjer Marketing menadžment (I ciklus studija)

Marketing menadžment je smjer koji razvija i osigurava kvalitetne marketing programe i podržava kulturu edukacije i razvijanja vještina koje studentima pomažu da razviju, implementiraju i kontrolišu strategije i taktike u oblasti marketinga i poslovanja. To uključuje oblasti strateškog marketinga, razumijevanja i vođenja tržišta, kreiranja marketinških operacija i taktika, upravljanja svim navedenim dimenzijama i njihovu implementaciju. Programi i rad sa studentima koncipirani su tako da prate savremene trendove i promjene u okruženju, te pripremaju studente za buduće poslove i pozicije koje će zauzimati u praksi profitnog, neprofitnog ili javnog sektora.

Visoka poslovna škola

Smjer Marketing (VPŠ)

Marketing je smjer koji priprema studente za uspjeh u poslovnoj karijeri u marketinškoj industriji. Fokus studija je na implementaciji marketinških strategija i taktika. Studenti dobijaju značajne informacije u svim marketinškim disciplinama od profesora koji imaju osim naučne karijere i bogata iskustva u praksi. Pristup je više orijentisan na primjenu usvojenih znanja u praksi, obzirom da veliki broj studenata koji pohađaju ovaj program već ima zaposlenje.

Smjer Marketing menadžment (II ciklus studija)

Marketing program na ovom nivou integriše teme iz oblasti marketing menadžmenta, marketing istraživanja, prodaje i međunarodnog marketing u jedinstvenu oblast istraživanja. Program je dizajniran tako da teme i oblasti koje su predmet izučavanja moraju biti fokusirane na poslovne procese a da njihova primjena prevaziđe barijere tradicionalne funkcionalne organizacije te naglasi i ojača unutar-organizacijske odnose.

Program je dizajniran tako da podstakne transformaciju shvatanja biznisa na bazi marketinških naučnih disciplina pružajući izvanrednu edukaciju u oblasti marketing strategije, kreirajući znanje i informacije, te njihovu diseminaciju. Fokusiran je na održavanje ravnoteže u dimenzijama učenja, istraživanja i usluga. Cilj programa je pomoći u izgradnji pristupa poslovanju i orijentaciji koja vodi tržište i lidera u kreiranju znanja u oblasti strateškog marketinga i građenju aktivnog pristupa u kreiranju biznisa.

 

Članovi Katedre

 

Rukovodstvo:

prof. dr. Vesna Babić-Hodović, rukovodilac
prof. dr. Nenad Brkić, zamjenik rukovodioca
doc. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, sekretar

Redovni profesori:

prof. dr. Emir Kurtović
Oblasti istraživanja: Strateški marketing, Istraživanje marketinga, Marketing, Marketing planiranje, Strateško planiranje, Organizacija i menadžment
E-mail: emir.kurtovic@efsa.unsa.ba

akademik prof. dr. Muris Čičić
Oblasti istraživanja: Strateški marketing, Međunarodni marketing, Ponašanje potrošača, Marketing u javnom sektoru, Marketing neprofitnih organizacija, Marketing usluga, B2B marketing
E-mail: muris.cicic@efsa.unsa.ba

prof. dr. Nenad Brkić
Oblasti istraživanja: Integrirane marketinške komunikacije, Oglašavanje – kreativne i medijske strategije, Odnosi s javnošću i korporativna komunikacija, Menadžment prodaje i prodajnog osoblja, Profesionalna prodaja i pregovaranje
E-mail: nenad.brkic@efsa.unsa.ba

prof. dr. Vesna Babić-Hodović
Oblasti istraživanja: Marketing usluga, Marketing, Marketing menadžment, Marketing u turizmu, Marketing finansijskih institucija, Upravljanje kvalitetom i modeli mjerenja kvaliteta u uslugama
E-mail: vesna.babic-hodovic@efsa.unsa.ba

prof. dr. Almir Peštek
Oblasti istraživanja: Upravljanje marketingom/Marketing management, Digital marketing/Digital marketing, Marketing drustvenih medija/Social media marketing, Marketing neprofitnih organizacija/Marketing for non-profit organizations, Turizam/Tourism
E-mail: almir.pestek@efsa.unsa.ba

prof. dr. Melika Husić-Mehmedović
Oblasti istraživanja: Luksuzni proizvodi i luksuzna potrošnja: brendiranje luksuznih proizvoda, analiza potrošača luksuznih proizvoda; Materijalizam, statusni simboli i društvene klase; Analiza potrošača i profiliranje ciljnog segmenta; Životni stil potrošača ; Aktuelna pitanja vezana za tradicionalne medije
E-mail: melika.husic@efsa.unsa.ba

Vanredni profesori:

prof. dr. Eldin Mehić
Oblasti istraživanja: Internacionalizacija biznisa, Spoljnotrgovinsko poslovanje, Strane direktne investicije, Korporativna društvena odgovornost, Marketing usluga
E-mail: eldin.mehic@efsa.unsa.ba

prof. dr. Emir Agić
Oblast istraživanja: Kvantitativne metode u marketingu, Određivanje cijena, Strateški marketing, Istraživanje marketinga, Ponašanje potrošača
E-mail: emir.agic@efsa.unsa.ba

prof. dr. Rusmir Sendić
Oblasti istraživanja: Marketing malih i srednjih preduzeća, Marketing kanala distribucije, Upravljanje kanalima marketinga, Trgovinski menadžment, Internacionalizacija maloprodaje u kanalima marketinga, Organizacija i funkcionisanje trgovine na veliko i trgovine na malo, Marketing strategije u trgovini
E-mail: rusmir.sendic@efsa.unsa.ba

prof. dr. Selma Kadić-Maglajlić
Oblasti istraživanja: Strateški marketing, Lična prodaja, Prodajni menadžment, Međunarodni marketing, Strukturalno modeliranje u marketingu, Etika
E-mail: selma.kadic@efsa.unsa.ba

Docenti:

doc. dr. Adi Alić
Oblasti istraživanja: Globalni marketing, Brend menadžment, Marketing kanala distibucije, Trgovina, Marketing, Marketing menadžment
E-mail: adi.alic@efsa.unsa.ba

doc. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić
Oblasti istraživanja: B2B marketing, Finansijska odgovornost marketinga, Marketing usluga, Korporativna reputacija, Strateški marketing
E-mail: maja.arslanagic@efsa.unsa.ba

Viši asistenti:

ass. mr. Denis Berberović
Oblast istraživanja: Istraživanje marketinga, Kvalitativna istraživanja u marketingu, Marketing komuniciranje, Odnosi s javnošću, Korporativne komunikacije
E-mail: denis.berberovic@efsa.unsa.ba