Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje na Univerzitetu u Sarajevu - Ekonomskom fakultetu

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22), člana 233. Statuta Univerziteta u Sarajevu broj 01-14-35-1/23 od 26.07.2023, a u skladu sa Odlukom o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje za studijsku 2023/2024. godinu Univerzitet u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta  broj 02-4085/23 od 11.09.2023. godine, Odluke Vijeća Univerzitet u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta broj: 02-6002/23. od 09.11.2023. godine i Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-18-26/23. od 29.11.2023. godine, raspisuje se

 

Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje na Univerzitetu u Sarajevu - Ekonomskom fakultetu

 

  • Oblast Menadžment i organizacija, 1 nastavnik u zvanju docent, puno radno vrijeme


Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH,  potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana  112. (2). d) Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 36/22), odnosno naučni stepen doktora u naučnoj oblasti na koju se bira, minimalno tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, od čega je jedan naučni rad objavljen u publikaciji relevantnim naučnim bazama podataka.

Tekst konkursa se nalazi u prilogu.

 

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet

Dokumenti: