Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje na Univerzitetu u Sarajevu - Ekonomskom fakultetu

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22), odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, 35/20, 40/20, 39/21), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta br 02-677/24 od 08.02.2024. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa za izbor akademskog osoblja br.01-4-128/24 od 28.02.2024. godine, raspisuje se

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNO ZVANJE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - EKONOMSKOM FAKULTETU

 

  • Oblast Menadžment i organizacija, 1 nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme

 

U vezi sa  članom 176. stav (1) i (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22) i članom 294. Statuta Univerziteta u Sarajevu potrebno je da kandidati ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21). U slučaju kad se kandidati na konkurs prijavljuju prije isteka perioda na koji su birani moraju ispunjavati uvjete navedene u članu 115. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/17, 35/20, 40/20, 39/21.).

Tekst konkursa se nalazi u prilogu.

 

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet

Dokumenti: