Javni oglas za prijem u radni odnos radnika u Sužbi za opšte poslove

Na osnovu čl. 20a. Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 26/16, 89/18, 23/20 – odluka US, 49/21 – dr.zakon, 103/21 – dr. zakon i 44/22), čl. 3, 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“, br. 19/21, 10/22 i 28/23), članova 14. i 15. Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, br. 02-2-4-1/24 od 30.01.2024. godine, a u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu br. 02-04-23567-15/24  od 18.04.2024. godine,  Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet, raspisuje


JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Prijem radnika za sljedeća radna mjesta u Službi za opšte poslove:

  • Nekvalifikovani radnik-higijeničar, na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca  -  1 izvršilac
  • Referent-domar, na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca - 1 izvršilac
  • Referent-rukovalac grijanja,  na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca - 2 izvršioca
  • Referent-recepcionar,  na neodređeno vrijeme,  uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca - 1 izvršilac
  • Referent za kurirske poslove, na neodređeno vrijeme,  uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca - 1 izvršilac


Tekst konkursa i prateća dokumentacija se nalaze u prilogu.


Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet