Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8-10/24 od 24. 04 .2024. godine, prethodne saglasnosti Ministarstva  za  nauku,  visoko  obrazovanje  i  mlade  Kantona Sarajevo  za  raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-26683-1/24 od 04. 06. 2024. godine i Odluke Vlade  Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija  i  integriranog  studija  i  drugog  ciklusa  studija  na  Univerzitetu  u  Sarajevu u akademskoj  2024/2025.  godini,  broj:  02-04-29617-13/24  od  23.  05.  2024.  godine, Univerzitet u Sarajevu objavljuje 


KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2024./2025. GODINI 


Univerzitet u Sarajevu raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integrisanog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u akademskoj 2024/2025. godini, koji se organiziraju na članicama Univerziteta u Sarajevu. Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom Konkursu  podrazumijeva uključivanje oba roda. 

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se online, putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba.   

Detaljne informacije se nalaze u dokumentima u prilogu: 

  • Konkurs
  • Plan upisa 
  • Prijemni ispit i kriterij za rangiranje kandidata
  • Potrebni dokumenti za online prijavu
  • Primjer uplatnice za prijemni ispit

 

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet