Bolonjski magistarski programi

Master program – drugi (II) ciklus studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu traje dvije godine i organiziran je u dva oblika izvođenja nastave:

Redovan studij (full-time), kao logički nastavak trogodišnjih programa odsjeka Ekonomija (ECO), odsjeka Menadžment (MAN) i odsjeka Visoka poslovna škola - Poslovni menadžment (BUS) uz polaganje razlike predmeta (Matematika za ekonomiste, Statistika u ekonomiji i menadžmentu, Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu i dvije godine radnog iskustva). Način i kriteriji upisa na „+2“ programe su regulisani Pravilima studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu.

Distance Learning (DL) studij, studij sa istim sadržajem iz ovog Informacijskog paketa, s tim da se nastava izvodi kao kombinacija tzv. „on-site“ (in-class) i „on-line“ (coursware-based) sistema rada, slično kao i na „3+“ studiju.

Ostali programi (MBA, Executive MBA, Corporate MBA, eMBA, MSc/MBA program na engleskom jeziku) organizira se prema zahtjevima tržišta i uglavnom su na part-time i/ili DL osnovi. Part-time studij je organiziran po principu jedna sedmica u mjesecu ili vikendom (petak popodne i subota ujutro). Ovi studiji su prvenstveno namijenjeni budućim master studentima koji su zaposleni kao i onima koji ne rade, ali koji su završili studij po prethodnom modelu četverogodišnjeg studija ili žele da steknu dualnu diplomu sa našim partnerskim školama.

Magistar odsjeka Ekonomija i odsjeka Menadžment

Magistar oblasti (MA) program je nastavak redovnog trogodišnjeg programa i kao ciljne grupe ima sljedeće profile polaznika:
a) Asistenti, viši asistenti (akademske pozicije)
b) Poslovni analitičari sa dobrim poznavanje logike poslovnih procesa i dobrim analitičkim backgroundom (kvantitativne metode, simulacije, IT)
c) Menadžeri funkcionalnih profila koji se žele specijalizirati o određenoj poslovnoj oblasti i/ili graditi karijeru u određenoj poslovnoj oblasti.

Struktura drugog (II) ciklusa studija uglavnom slijedi postojeći trogodišnji program sa određenim brojem smjerova. Izvode se oni smjerovi za koje se opredijele studenti, vođeni kvotom od minimalno 50 studenata po izabranom smjeru.

Dodijeljena zvanja su:

  1. Magistar ekonomije
  2. Magistar menadžmenta

Pregled smjerova na odsjecima Ekonomija i Menadžment za II (drugi) ciklus studija:

Svaki studij/smjer ima 14 predmeta, pri čemu je ukupan broj kredita 120, a u tom broju završni rad učestvuje sa 30 kredita. Predmeti se dijele na: obavezne predmete (core courses) i izborne predmete (elective courses) u omjeru 2/3 obaveznih (unaprijed definiranih) i 1/3 izbornih. Pored navedenog studenti su obavezni izraditi Projekat u vidu poslovnog plana iz oblasti u kojoj se usavršavaju. Projekat nosi 6 ECTS kredita kao i svi drugi predmeti. Studij traje dvije godine, sa tri semestra nastave i četvrtim semestrom predviđenim za izradu završnog rada. Nastavni program je koncipiran tako da sadrži sljedeće programske module:

  • I i II semestar: obavezni predmeti (core courses): deset predmeta, od čega je obavezni predmet za sve smjerove Metodologija NIR-a i Engleski jezik, te 8 smjerskih predmeta, prema prijedlogu katedri.
  • III semestar: izborni predmeti (4 predmeta); prema prijedlogu katedri i Projekat – poslovni plan.
  • IV semestar: završni rad.

Izborni predmeti se biraju sa predloženog spiska predmeta sa tog smjera ili sa nekog drugog smjera/fakulteta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
PDF icon ECTS 20156.58 MB